×

4.-5. ročník

2. týden - Přídavná jména tvrdá a měkká

Prezentace o přídavných jménech
Prezentace slouží k vyvození nebo procvičení učiva o přídavných jménech. Žáci se seznámí s definicí a s druhy přídavných jmen, interaktivními odpověďmi odliší přídavná jména tvrdá a měkká. Procvičí určování různých vlastností / přídavných jmen k daným obrázkům / podstatným jménům.

Pracovní list s luštěnkou
Pracovní list slouží k vyvození nebo procvičení přídavných jmen a jejich skloňování. Žák bude ověřovat shodu přídavného jména s podstatným v některých gramatických kategoriích, bude je vyhledávat a vpisovat jejich tvar v 1. pádě do doplňovačky. Vyluští vzor pro skloňování přídavných jmen. Materiál obsahuje řešení a další aktivity na kartách (související s úvodním textem) pro rychle pracující žáky.

Aktivity - měkká přídavná jména
Materiál slouží k vyvození nebo procvičení učiva o přídavných jménech měkkých. Žák bude vpisovat do doplňovačky měkká přídavná jména, luštit vzor pro tuto skupinu slov, doplňovat přirovnání v obrázkovém čtení a gramatické kategorie vypsaných slov. Zároveň si připomene bajku a její typický znak.

Procvičování koncovek
Prezentace na procvičování koncovek přídavných jmen tvrdých a měkkých vzorů – mladý a jarní. První příklad může být použit jako ukázka zápisu. Žáci píší do sešitu nebo na papír postupně po jednotlivých slovních spojeních, doplní i, í, y, ý a zapíší vzor do závorky. Následuje okamžitá kontrola. Žáci si sami mohou dávat hodnotící hvězdičky nebo lze kontrolovat jiným zavedeným způsobem, kterým je třída zvyklá hodnotit své pokroky. My dáváme ve třídě hvězdičky a sčítáme je vždy za určité období. Každý má možnost sám sledovat své pokroky.

Procvičování skolňování
Aktivita, do které se zapojí všichni žáci a procvičí si skloňování přídavných jmen podle vzoru mladý a jarní. Obsahuje 2 varianty i jejich řešení.

 

Odkaz na televizní vysílání (5. ročník):

www.ceskatelevize.cz

2. týden - Vyjmenovaná slova po P a S - procvičování

Prezentace vyjmenovaných slov po "P"
Prezentace seznamuje žáky s pořadím vyjmenovaných slov po p a jejich základním významem. Součástí prezentace jsou i přehledy nejčastějších příbuzných slov k jednotlivým vyjmenovaným slovům.

Prezentace vyjmenovaných slov po "S"
Prezentace seznamuje žáky s pořadím vyjmenovaných slov po s a jejich základním významem. Součástí prezentace jsou i přehledy nejčastějších příbuzných slov k jednotlivým vyjmenovaným slovům.

Pracovní listy
Pracovní listy k vyjmenovaným slovům po P, S, V, Z slouží k zafixování slov vyjmenovaných a příbuzných, pochopení významu jednotlivých slov.

Cvičné testy
Materiál obsahuje sadu prověrek z jednotlivých skupin vyjmenovaných slov a slov příbuzných.

Hra "S"
Hra na procvičování vyjmenovaných slov po S.

Hra "P"
Hra na procvičování vyjmenovaných slov po P.  

Odkaz na televizní vysílání (4. ročník):

www.ceskatelevize.cz

2. týden - Vyjmenovaná slova v textu

Velikonoční doplňovačka
Pracovní list na procvičování vyjmenovaných slov.

Souhrnné cvičeníhttps://dum.rvp.cz/materialy/vychazka-do-lesa.html
Jedná se o pracovní list z českého jazyka s těmito úkoly: práce s textem, čtení, přepis, doplňování správných písmen (velká písmena, párové souhlásky, i/y po měkkých, tvrdých a obojetných souhláskách, ě/je, vzory podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem), hledání kořene slova, slova příbuzná, určování slovních druhů, určování mluvnických kategorií u podstatných jmen a sloves, věta jednoduchá / souvětí. Lze použít jako samostatnou práci.

Odkaz na televizní vysílání (4. ročník):
www.ceskatelevize.cz

2. týden - Čteme a pracujeme s klíčovými slovy

Hledání klíčových slov
Pracovní list obsahuje učební text, ve kterém žáci vyhledávají klíčová slova k tématu

Práce s televizním programem
Žáci pracují s kopií stránky vánočního televizního programu, zopakují si digitální hodiny a jejich převody, učí se orientovat v typu nesouvislého textu, se kterým mají čeští žáci větší problémy než s texty souvislými (PISA 2009), propojují předchozí zkušenosti z textu i ze života se čteným textem.

Historická hádanka
V krátkém textu psaném v 1. osobě se žáci seznamují s císařem Františkem Josefem I., jeho jméno odhalují pomocí návodných otázek, další úkoly vycházejí především z textu a zaměřují se na rozvoj čtenářské gramotnosti, další vedou k práci s mapou a prostřednictvím státních symbolů odkazují k současnosti.

Výlet do historie
Na krátkém textu se žáci seznamují s prvním rakouským císařem Františkem, jeho jméno skládají z napovězených písmen, další úkoly vycházejí především z textu a zaměřují se na rozvoj čtenářské gramotnosti. Poslední úkol (bitva tří císařů) je určen pro samostatnou práci s encyklopedií.

Úkoly ze světa zvířat
Materiál slouží k procvičení čtení s porozuměním. Žáci budou pracovat s informacemi o lišce, veverce, srnci a praseti a zaznamenávat je do tabulky. Na základě získaných informací budou dle popisu živočicha doplňovat, kdo je kdo. Materiál obsahuje 4 karty s popisem živočichů, tabulku k doplnění informací a postup.

Odkaz na televizní vysílání (5. ročník):
www.ceskatelevize.cz

3. týden - Přídavná jména přivlastňovací

Procvičování
Prezentace na procvičování koncovek přídavných jmen přivlastňovacích. První příklad může být použit jako ukázka zápisu. Žáci píší do sešitu nebo na papír postupně po jednotlivých slovních spojeních, později po větách, doplní i, í, y, ý a zapíší rod a pád do závorky. Následuje okamžitá kontrola.

Prázdninové skloňování
Materiál slouží k vyvození nebo procvičení učiva o přivlastňovacích přídavných jménech a jejich skloňování. Žák je bude vyhledávat, určovat jejich gramatické kategorie a srovnávat je s GK podstatných jmen, vyluští doplňovačku obsahující přivlastňovací přídavná jména ve známých názvech měst, ustálených rčeních atd. Motivováno prázdninovým putováním. Obsahuje řešení a námět pro práci s PC (cv. 6, 7).

Odkaz na televizní vysílání (5. ročník)

3. týden - Vyjmenovaná slova po V

Doplňovačka
Procvičování na PC – doplňování i/y ve slovech po V.

Pracovní list
Anotace: Pracovní list pro žáky, ve kterém si procvičí učivo vyjmenovaných slov po V. Obsahuje několik různorodých aktivit a jejich řešení.

Souhrnné procvičování
Interaktivní procvičování vyjmenovaných slov.

Odkaz na televizní vysílání (4. ročník)

4. týden - Druhy číslovek

Číslovky s obrázky I
Prezentace seznamuje žáky s číslovkami. Lze ji použít jako samostatný materiál nebo ji doplnit pracovním listem s názvem Číslovky s obrázky II.

Číslovky s obrázky II
Pracovní list seznamuje žáky s číslovkami. Lze jej použít jako samostatný materiál nebo jako součást žákova portfólia k prezentaci Číslovky s obrázky I.

Křížovky
Pomocí pracovního listu si žák procvičí druhy číslovek. Bude luštit křížovky a pracovat s textem. Součástí je řešení.

Odkaz na televizní vysílání (5. ročník):

4. týden - Podmět nevyjádřený

Hrací karty
Materiál obsahuje hrací karty, námět k aktivitám s nimi a hrací karty s čísly usnadňující orientaci pro učitele. Žák bude přiřazovat jednotlivé věty k odpovídajícím skladebním dvojicím (např. holý podmět + rozvitý přísudek). Pokusí se vymyslet pomocí karet krátkou pohádku. Karty je možno používat opakovaně. Laminováním se stanou trvanlivějšími.

Odkaz na televizní vysílání 5. ročník

4. týden - Podstatná jména rodu ženského a středního

Procvičování rod ženský
Procvičování pravopisu podstatných jmen rodu ženského.

Procvičování rod střední
Procvičování pravopisu podstatných jmen rodu středního.

Rébusy
Pracovní list, v němž si žáci zábavnou formou pomocí luštění rébusů zopakují své znalosti o podstatných jménech – rody, pády, vzory a tvoření správných tvarů v určitých pádech.

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník

4. týden - Vyjmenovaná slova po Z

Prezentace
Prezentace určená k zopakování vyjmenovaných slov a k seznámení se s vyjmenovanými slovy po z.

Pracovní list
Pracovní listy k vyjmenovaným slovům po P, S, V, Z slouží k zafixování slov vyjmenovaných a příbuzných, pochopení významu jednotlivých slov.

On-line procvičování
Výchozí stánka pro procvičování vyjmenovaných slov po Z (online).

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník

5. týden - Rozvíjíme svoje pisatelské dovednosti

Pohádka o lenosti
Žáci tvořivě pracují s pohádkou o lenosti. V závěru tvoří vlastní literární text. Vhodné pro 4. – 6. ročník.

Barbora píše z tábora
Materiál obsahuje pracovní list, v němž si žák procvičí správné psaní adresy a dopisu po stránce formální i obsahové. Celá aktivita je motivována textem Zdeňka Svěráka – Barbora píše z tábora. Na základě tohoto textu se žák pokusí o stručnou charakteristiku Barbory.

Odkaz na televizní vysílání 5. ročník

5. týden - Tvořivě pracujeme s literárním textem

Poezie
Materiál obsahuje čtyři básně čtyř ročních období. Žáci pracují s verši, slokami a plní další zajímavé úkoly, které rozvíjí kladný vztah k poezii a čtenářství.

Bajka
Materiál obsahuje pracovní list, v němž žák při jednoduchém rozboru literárních textů používá základní literární pojmy.

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník

6. týden - Podstatná jm. rodu mužského - tvrdé vzory

Pracovní list
(DUM obsahuje i měkké vzory) Materiál obsahuje pracovní list k vyvození a procvičení vzorů podstatných jmen rodu mužského.

Sešit
(DUM obsahuje všechny vzory) Materiál obsahuje sešit, který žáky provede danou problematikou. Společně s žáky si složíte sešit, v němž děti naleznou vše podstatné. Sešit obsahuje informace, cvičení a prostor na samostatnou práci.

On-line procvičování
Klikni na modrou šipku v okýnku a vyber správný vzor

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník

6. týden - Porovnáváme informace ze dvou textů

Tématu podobné materiály:

Projekt (Ja)hodování
Projekt (Ja)hodování je zaměřen na podporu čtenářství, podporu finanční a čtenářské gramotnosti, čtení s porozuměním s využitím moderních metod a ICT technologií a na práci s informacemi. Žáci 4. ročníku se stanou v průběhu školního roku spoluautory projektu. Budou pracovat s textem, podle kterého napíší jednoduchý recept.

Televizní program
Zajímavá inspirace do hodin čtení pro žáky 4.–5. třídy. Hodí se na zahájení po vánočních prázdninách, žáky však potěší i v průběhu roku zavzpomínáním na Vánoce. Žáci pracují s kopií stránky vánočního televizního programu, zopakují si digitální hodiny a jejich převody, učí se orientovat v typu nesouvislého textu, se kterým mají čeští žáci větší problémy než s texty souvislými (PISA 2009), propojují předchozí zkušenosti z textu i ze života se čteným textem.

Kdo snědl salát
Materiál slouží k procvičení čtení s porozuměním a k procvičení práce s textem.

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník

6. týden - Záhada detektiva Jazykznala

Předložky a předpony s, z, vz
Materiál obsahuje pracovní listy k procvičení psaní předložek s, se, z, ze a slov s předponami s, z, vz. Mohou sloužit jako práce pro skupinu, jednotlivce nebo jako prověrka. Součástí je řešení.

Předložky - prezentace
V prezentaci si žáci zopakují způsob psaní a čtení předložek, připomenou si pravidlo pro psaní předložek z(ze) a s(se), nutnost spojení pádové otázky, interaktivně se zapojí vložením správné předložky do slovního spojení; své práce zkontrolují a oklasifikují.

On-line procvičování
Předložka s/se, z/ze: výběr správné předložky.

Odkaz na televizní vysílání 5. ročník

6. týden - Čtenářské strategie - vytváření představ

O víle a pasáčkovi
(DUM neobsahuje vlastní text, ale pouze odkaz na knihu) Materiál tvoří základní text pohádky (O víle a pasáčkovi) a soubor 5 pracovních listů, které lze volně kombinovat a využívat dle potřeb učitele. Jednotlivé úkoly rozvíjejí čtenářské dovednosti u žáků. (Rozpozná potřebnou informaci v textu, dodrží logický sled událostí, předvídá obsah a pokračování textu, zaznamenává informace a myšlenky z textu, na základě četby dělá rozhodnutí). Lze využít i na 2. stupni.

Poklad na ostrově
(DUM je určen spíše žákům 2.st, ale splňuje požadavek na nácvik čt. strategií) Doplňkový text přiměřeně dlouhý i pro slabší čtenáře. Práce s textem je zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářských dovedností bez literárněvědných pojmů, s materiálem je proto možné pracovat dle potřeby v různých ročnících. Cílem materiálu je, aby se žáci v textu nejen orientovali, ale aby také na základě textu něco sami tvořili.

Malí básníci
Žák po přečtení básně doplňuje do textu zjištěné informace. Vyhledává v básni rýmy, barvy, vysvětluje spojení slov. Vytváří jiný vhodný název k básni a z daných slov tvoří báseň jinou.

Odkaz na televizní vysílání 5. ročník

7. týden - Druhy zájmen

Pracovní list 1
Žák si v pracovním listu procvičí zájmena. Bude je doplňovat do textu, přiřazovat do skupin apod.

Kouzelné rohlíčky
Žák si formou pracovního listu procvičí zájmena. Motivačním prvkem je zde sběr rohlíčků, které žák získává za jednotlivá cvičení a nakonec dokresluje do obrázku. Materiál obsahuje řešení pro učitele.

Prezentace s pracovními listy
Učební materiál obsahuje prezentaci a pracovní list seznamující žáky se zájmeny. Obojí lze použít samostatně.

Odkaz na televizní vysílání 5. ročník

7. týden - Podstatná jm. rodu mužského - měkké vzory

Opravář
(DUM obsahuje všechny vzory) Materiál obsahuje pracovní list k vyvození a procvičení vzorů podstatných jmen rodu mužského.

Prezentace - skolňování
Prezentace jsou rozděleny podle rodu podstatných jmen na výklad a procvičování. Jsou snadno využitelné i na interaktivní tabuli

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník

7. týden - Vyhledáváme a třídíme informace

Planety sluneční soustavy
Materiál slouží k procvičení učiva o planetách sluneční soustavy. Žáci budou v jednoduchém textu vyhledávat o jednotlivých planetách informace, které odpovídají zadání (popisu) v doplňovačce. Rychle pracující žáci mohou v textu vyhledat slova, která do něj významově nepatří. Z nich pak sestaví tajenku. Text může zároveň sloužit jako zdroj informací pro zpracování metodou I.N.S.E.R.T. Žáci si dle zadání spolužáků či pedagoga podtrhnou v textu např. 5 vět a zapíší k nim znaménka I.N.S.E.R.T.

Savci
Materiál slouží pro skupinovou práci. Žáci budou pomocí metody I.N.S.E.R.T. pracovat s informacemi o zástupcích savců a třídit je na informace pro ně známé a nové, na informace, které jsou v rozporu s tím, co si o daném savci mysleli, a na informace, kterým nerozumí. Materiál obsahuje 4 zástupce savců a 4 pracovní listy. Každá ze skupin si vybere nebo vylosuje jednoho zástupce a pracuje s údaji na pracovním listě. Výstupem aktivity je referát každé skupiny a prostor pro diskusi, kde členové skupiny ostatním žákům třídy sdělí, které informace byly pro ně nové nebo v rozporu s tím, co si mysleli. Žáci budou během aktivity pracovat s QR kódy.

Odkaz na televizní vysílání 5. ročník

7. týden - Zkoumáme zvukovou stránku jazyka

Procvičování
Tento materiál může sloužit k opakování probraného učiva o zvukové stránce jazyka nebo jako písemný test pro dvě skupiny žáků.

Pracovní list
Pracovní list řeší problematiku zvukové stránky jazyka. Žáci se ve cvičeních setkají s fonetickým přepisem hlásek, s teorií či s praktickými úkoly.

Spodoba znělosti
Prezentace je určena k názornému výkladu a procvičení spodoby znělosti. Je rozdělena podle typu výskytu spodoby v různých druzích slov.

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník

8. týden - Grafický záznam informací

Mapa příběhu
Pracovní list „Mapa příběhu“ slouží k vytvoření přehledného souhrnu základních informací o literárním textu. Učí žáky pracovat s literárními ukázkami formou rozboru základních stavebních kamenů literárního díla (téma, žánr, postavy, místa, struktura příběhu) a vede je k zaujetí stanoviska k danému dílu (shrnutí). Jeho použití se zaměřuje především na rozvíjení čtenářských kompetencí.

Kdo snědl salát
Pracovní list. Materiál slouží k procvičení čtení s porozuměním a k procvičení práce s textem.

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník

8. týden - Podst. jm. rodu mužského - životnost a neživotnost

Rébusy
Pracovní list, v němž si žáci zábavnou formou pomocí luštění rébusů zopakují své znalosti o podstatných jménech – rody, pády a tvoření správných tvarů v určitých pádech.

Opravář
Materiál obsahuje pracovní list k vyvození a procvičení vzorů podstatných jmen rodu mužského

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník

8. týden - Pracujeme s pověstí

Vetřelci
Text k rozvoji čtení s porozuměním a k opakování starých pověstí českých obsahuje vetřelce z jiných pověstí. Žáci tyto vetřelce vyhledávají a identifikují, odkud věty-vetřelci pocházejí. Vetřelce stačí vynechat.

Praotec Čech
Zpracování pověsti vede žáky ke čtení s porozuměním. během práce s textem se žáci seznámi i s částmi České republiky.

Odkaz na televizní vysílání 5. ročník

8. týden - Psaní vlastních jmen

Schovaná vlastní jména
Materiál obsahuje věty – skrývačky, v nichž jsou na rozhraní slov schovaná vlastní jména osob a měst.

Obecná a vlastní podst. jm.
Úkol je zaměřen na opakování jmen obecných a vlastních, žáci zakroužkují velká, či malá písmena ve slovních spojeních.

Odkaz na televizní vysílání 5. ročník

9. týden - Porovnáváme informace ze dvou textů

Jan Hus
Práce s životopisnými údaji Jana Husa, jeho texty, srovnání současného jazyka a jazyka Jana Husa, odhadnutí významu slov, porovnání se současnými výrazy.

Únos
(Vennovy diagramy, zde se porovnává – metoda kritického myšlení) Pracovní list k rozvoji čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ. Žáci pracují s textem Únos od Marka Jonese.

Odkaz na televizní vysílání 5. ročník

9. týden - Pracujeme s informativním textem

Planety sluneční soustavy
Materiál slouží k procvičení učiva o planetách sluneční soustavy. Žáci budou v jednoduchém textu vyhledávat o jednotlivých planetách informace, které odpovídají zadání (popisu) v doplňovačce. Rychle pracující žáci mohou v textu vyhledat slova, která do něj významově nepatří. Z nich pak sestaví tajenku. Text může zároveň sloužit jako zdroj informací pro zpracování metodou I.N.S.E.R.T. Žáci si dle zadání spolužáků či pedagoga podtrhnou v textu např. 5 vět a zapíší k nim znaménka I.N.S.E.R.T.

O víle a pasáčkovi
Materiál tvoří základní text pohádky (O víle a pasáčkovi) a soubor 5-ti pracovních listů, které lze volně kombinovat a využívat dle potřeb učitele. Jednotlivé úkoly rozvíjejí čtenářské dovednosti u žáků. (Rozpozná potřebnou informaci v textu, dodrží logický sled událostí, předvídá obsah a pokračování textu, zaznamenává informace a myšlenky z textu, na základě četby dělá rozhodnutí).

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník

9. týden - Slovesa, tvar určitý a neurčitý

Prezentace
Prezentace formou opakování a žákovské aktivity upevňuje znalosti o slovesech

Pracovní list
Pracovní list, který může sloužit k procvičování nebo prověřování znalostí.

On-line procvičování
On-line procvičování určitých tvarů sloves.

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník

9. týden - Tvoříme vlastní text

Malí básníci Žák po přečtení básně doplňuje do textu zjištěné informace. Vyhledává v básni rýmy, barvy, vysvětluje spojení slov. Vytváří jiný vhodný název k básni a z daných slov tvoří báseň jinou.

Dračí zátoka Doplňkový text přiměřeně dlouhý i pro slabší čtenáře. Práce s textem je zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářských dovedností bez literárněvědných pojmů, s materiálem je proto možné pracovat dle potřeby v různých ročnících. Cílem materiálu je, aby se žáci v textu nejen orientovali, ale aby také na základě textu něco sami tvořili.

Odkaz na televizní vysílání 5. ročník

10. týden - Jednoduché a složené tvary sloves

Slovesa pro čtvrťáky
Pracovní list, který může sloužit k procvičování nebo prověřování znalostí.

Osoba, číslo, čas
Prezentace je určena pro žáky 5. ročníku. Žáci si zopakují určování mluvnických kategorií sloves. V několika cvičeních si prakticky procvičí určování slovesné osoby, čísla a času. Rozlišují i vyjádření času jednoduchým či složeným slovesným tvarem. Cvičení jsou vhodná k samostatné práci.

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník

10. týden - Odlišujeme fakta od názorů a domněnek

Muž z ledovce
Pracovní text a pracovní list jako příklad a cvičení toho, jakým způsobem tvoříme své historické poznání, v tomto případě o dějinách pravěkých společností.

Klamavá reklama
Materiál obsahuje pracovní list pro skupinu. Žák bude v ukázkách rozpoznávat manipulaci v reklamě, zamyslí se nad zkušeností s reklamou a v realizačním týmu se pokusí vymyslet seriózní reklamu.

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník

10. týden - Skupiny mě/mně, bě/bje, vě/vje

Prezentace s testy
Aktivizační prezentace a dva testy, lehčí a těžší, pro výuku českého jazyka, zaměřené na pravidla při psaní E a Ě po souhláskách B (BJ), P a V (VJ). Primárně jsou určeny žákům s lehkým mentálním postižením, ale jako základní informační materiály je lze využít i pro jiné skupiny žáků.

On-line procvičování
Online. Procvičování a známkované diktáty.

Odkaz na televizní vysílání 5. ročník

10. týden - Čteme a klademe si otázky

Blaničtí rytíři
Zpracování pověsti vede žáky ke čtení s porozuměním. Během práce s textem se žáci seznámí i s nejvyššími horami České republiky.

Odkaz na televizní vysílání 5. ročník

11. týden - Porovnáváme perspektivy vypravěče

Posloupnosti
Jedná se o pracovní list, ve kterém žák bude seřazovat obrázky a věty podle dějové posloupnosti.

Perspektiva vypravěče
Změny vypravěčské perspektivy.

Odkaz na televizní vysílání 5. ročník

11. týden - Píšeme e-mail

Psaní adresy
(inspirace) Pracovní list, díky němuž si žáci procvičí psaní adres na obálky, přiložená prezentace umožňuje zároveň vše žákům ukazovat a doplňovat na interaktivní tabuli.

Mailová etiketa
Článek. Podobně jako v osobní či telefonické komunikaci, tak i v té e-mailové je třeba dodržovat jistá pravidla a zásady slušného chování.

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník

11. týden - Rozlišujeme předpony s-, z-, vz-

Procvičování
Žák si procvičuje učivo předpon pomocí doplňování, přiřazování a tvoření slov s danými předponami.

Kdo bude první v cíli?
Materiál obsahuje dva pracovní listy. V jednom žáci procvičují předpony s, z, vz a ve druhém vyjmenovaná slova.

Odkaz na televizní vysílání 5. ročník

11. týden - Časujeme slovesa v přítomném čase

Procvičování
Žáci skládají ze slabik slovesa, určují u nich osobu, číslo a čas. Zapisují do tabulky správné slovesné tvary jednotného a množného čísla.

On-line procvičování
Online procvičování – všechny slovesné časy.

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník

12. týden - Popisujeme činnost

Od začátku do konce
Materiál obsahuje obrázkové a textové karty k rozstříhání a následnému řazení podle dějové posloupnosti. Obrázkové karty jsou vhodné i pro předškolní vzdělávání. Po vytištění a rozstříhání vložíme do jednotlivých obálek, které můžeme využít i ve skupinové práci. Vhodné jako příprava před popisováním činnosti.

Postup činnosti
Pracovní list je zaměřený na postup činnosti. V krátkých cvičeních si žák procvičí psaní – po stránce formální i obsahové. Vyzkouší si podle srozumitelného návodu složit z papíru jednoduchý kelímek.

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník

12. týden - Skloňujeme zájmeno já – rozlišujeme mě / mně

Psaní tvarů zájmena JÁ
Pracovní listy slouží k procvičení učiva o zájmenech. Žák je bude v textu vyhledávat, třídit podle druhu a přiřazovat tvary zájmena JÁ k daným pádům. Zároveň si procvičí psaní dopisu a adresy.

Procvičování
Pracovní list pro žáky 5. ročníku, ve kterém si procvičí zájmena zajímavou formou. Obsahuje 7 různorodých aktivit. Obsahuje také jejich řešení.

Odkaz na televizní vysílání 5. ročník

12. týden - Telefonát

Telefonuj s rozvahou
Materiál obsahuje dva pracovní listy s celkem devíti cvičeními – situacemi. Ty slouží jako náměty k vlastnímu nácviku bezpečných telefonických hovorů.

Odkaz na televizní vysílání 5. ročník

12. týden - Časujeme slovesa v budoucím čase

Procvičování
Hravé určování času u sloves. Možnost využití i na interaktivní tabuli.

Prezentace
Prezentace je určena pro žáky 5. ročníku. Žáci si zopakují určování mluvnických kategorií sloves. V několika cvičeních si prakticky procvičí určování slovesné osoby, čísla a času. Rozlišují i vyjádření času jednoduchým či složeným slovesným tvarem. Cvičení jsou vhodná k samostatné práci.

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník

13. týden - Procvičujeme psaní přídavných jmen

Úly
Didaktická hra zaměřená na procvičování druhů přídavných jmen. Žáci pracují ve skupinách, každá skupina pracuje se souborem karet. Díky řešení na druhé straně karty mají žáci okamžitou zpětnou vazbu.

Přádavná jména přivlastňovací
Prezentace na procvičování koncovek přídavných jmen přivlastňovacích. První příklad může být použit jako ukázka zápisu. Žáci píší do sešitu nebo na papír postupně po jednotlivých slovních spojeních, později po větách, doplní i, í, y, ý a zapíší rod a pád do závorky. Následuje okamžitá kontrola. Žáci si sami mohou dávat hodnotící hvězdičky nebo lze kontrolovat jiným zavedeným způsobem, kterým je třída zvyklá hodnotit své pokroky. My dáváme ve třídě hvězdičky, sčítáme je vždy za určité období a vyhodnocujeme. Každý má možnost sám sledovat své pokroky.

Cvičení
Žáci vyhledávají přídavná jména, tvoří z podstatných jmen přídavná jména, určují u přídavných jmen pád, číslo a rod. Tvoří s přídavnými jmény věty.

Odkaz na televizní vysílání 5. ročník

13. týden - Časujeme slovesa v minulém čase

Prezentace
Prezentace je určena pro žáky 5. ročníku. Žáci si zopakují určování mluvnických kategorií sloves. V několika cvičeních si prakticky procvičí určování slovesné osoby, čísla a času. Rozlišují i vyjádření času jednoduchým či složeným slovesným tvarem. Cvičení jsou vhodná k samostatné práci.

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník

Prázdninový deník

Prázdninový deník
Materiál slouží po vytištění jako prázdninový deník pro děti 3.–5. ročníků základní školy. Jde o nepovinný prázdninový úkol, který je možné dále modifikovat, doplňovat a rozvíjet. Při práci s prázdninovým deníkem si děti nenásilnou formou procvičují psaní, čtení s porozuměním a práci s informací. Deník jim umožňuje zapisovat si prožité aktivity, a tak si uchovat vzpomínky na prázdniny.