×

Zásady vzdělávání na dálku

Doporučené postupy pro školy v období vzdělávání na dálku - MŠMT

 

Ministerstvo školství připravilo pro školy soubor základních doporučených postupů (pdf) pro vzdělávání v době, kdy jsou žáci a studenti vzdělávání pomocí dálkových nástrojů. Tento soubor budeme pravidelně aktualizovat.

Toto nejsou prázdniny

Současná situace uzavření škol pro žáky představuje pro celý vzdělávací systém úkol zajistit kontinuitu vzdělávání s využitím dostupných forem vzdělávání na dálku. Udržte proto žáky v pravidelném vzdělávání i bez možnosti docházet do školy. Využívejte při tom všechny dostupné komunikační prostředky. Shromážděte, nabídněte a využívejte existující materiály pro výuku, programy a vyzkoušené postupy. Nastavte respektující komunikaci mezi žáky, jejich rodiči a učiteli s cílem pokračovat ve vzdělávání žáků i v této mimořádné situaci.

Nikým neplánovaná a nechtěná situace uzavření škol pro prezenční výuku představuje kromě značných obtíží i příležitost skokově zvýšit schopnosti učitelů a žáků využívat digitální technologie k podpoře učení.

Komunikace je základ

Ředitelé škol zodpovídají i v této situaci za kvalitu vzdělávání. K tomu je nutné nastavit prostředky a pravidla vzájemné komunikace. V první řadě je nezbytné zachovat plynulou komunikaci mezi vedením školy a učiteli. Stanovte termíny pro porady, způsoby předávání informací od vedení k učitelům i naopak. Maximálně využívejte již nastavené komunikační nástroje a systémy.

Efektivní komunikaci a spolupráci s žáky a rodiči přispívá, když škola používané komunikační platformy v nejvyšší možné míře sjednotí.

Pro koordinaci výukových aktivit mezi učiteli a předávání informací mezi nimi využijte všechny dostupné prostředky, od sdíleného telefonního seznamu k využití různých komunikačních platforem. Zajistěte, že se nikdo z pedagogů neocitne bez informací a podpory. Poskytněte kolegiální podporu zkušenějších kolegů těm méně zkušeným.

Hlavním koordinátorem vzdělávání žáků je i v podmínkách vzdělávání na dálku třídní učitel. Dohodněte pravidla pro komunikaci třídního učitele se žáky třídy, s ostatními učiteli, osvědčuje se např. třídnická hodina on-line (nemusí nutně trvat 45 minut). Myslete na to, že zejména u mladších žáků je potřeba přímé komunikace větší než u žáků starších. Pro ty je naopak důležitá možnost vzájemné komunikace.

Zajistěte, aby se do výuky na dálku mohlo zapojit co nejvíce žáků. Vyhodnocujte jejich zapojení, buďte tolerantní a podporující. Hlavním kritériem je funkčnost zvoleného a dohodnutého způsobu komunikace s ohledem na konkrétní podmínky školy a rodin.

Respektujte, že někteří žáci mají velmi omezené nebo žádné možnosti on-line připojení. I pro ně hledejte dostupné možnosti komunikace při učení se na dálku, a to například na webu nadalku.msmt.cz.

Respektujte měnící se realitu

Zvažte aktuální možnosti učitelů, žáků i rodičů v konkrétní škole. Respektujte existující podmínky školy a rodin. Sdílejte pozitivní zkušenosti jednotlivých učitelů a škol s výukou na dálku. Využijte svých kontaktů, sledujte internetové stránky MŠMT nadalku.msmt.cz a další průběžně aktualizované informační zdroje, např. Národního pedagogického institutu, konzultujte s metodiky ve Vašem kraji. Využívejte specializované portály, například Učíme Online, programy České televize UčiTelka, Odpoledka, Škola doma pro přípravu na přijímací zkoušky, program ČT edu s několika tisíci krátkých videí pro jednotlivé vyučovací předměty, programy Českého rozhlasu, Metodický portál RVP.cz a další.

Zdroje pro on-line výuku neustále přibývají. Sdílejte své zkušenosti, rozšiřujte informace o novinkách mezi institucemi, kolegy i rodiči.

Méně je více

Obsah vzdělávání koordinujte na úrovni školy, dohodněte se na prioritách a pravidlech, podstatný je výběr toho opravdu nejdůležitějšího obsahu z vašeho ŠVP, který je realizovatelný vzděláváním na dálku. Dohodněte se, které vzdělávací obsahy jsou zvládnutelné s využitím vzdělávání na dálku, např. v českém jazyce, cizím jazyce, matematice, případně profilových předmětech SŠ. Včas s předstihem rozhodněte na úrovni metodických orgánů školy, co je vhodné procvičovat, kde je možné se věnovat výuce nové látky, případně o přesunech vzdělávacích obsahů do následujícího ročníku. Některé vzdělávací obsahy využijte jako doplňující či rozšiřující.

Nezahlcujte žáky nepřiměřeným množstvím úkolů.

Opakujte, procvičujte, udržujte u žáků nabyté znalosti a dovednosti a dle možností je dále rozvíjejte. Využívejte komunikaci prostřednictvím technologií – telefon nebo například Skype, Google Classroom, Microsoft Teams, případně jiné aplikace, jejichž přehled je neustále doplňován. Vítáme nové informace a zkušenosti.

Využívejte vhodně mezipředmětových vztahů, podporujte rozvoj gramotnosti žáků, rozvíjejte aplikace již osvojených dovedností, domlouvejte se na propojení témat z různých předmětů do integrovaných celků/miniprojektů.

Nezapomeňte, že smyslem výukových aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro klasifikaci.

Jste v situaci, kdy používáte pro vedení třídní knihy různé systémy, nebo ji vedete pouze v listinné podobě, a zároveň používáte různé systémy pro zadávání úkolů a jejich vyhodnocování. Nelze tedy stanovit jednotný postup pro „vedení třídní knihy“ pro všechny školy. Zásadou je, aby z obsahu třídní knihy (případně jejich příloh), ať už v listinné nebo elektronické podobě bylo zřejmé:

  • že prezenční výuka byla nařízením vlády od 11. 3. 2020 zrušena

  • od 11. 3. 2020 se neuvádí absence žáků a nepřítomnost se nezapočítává do celkového počtu zameškaných hodin,

  • kdy a jaké aktivity vzdělávání na dálku byly žákům poskytnuty a jaký vzdělávací obsah plnily.

Je v pořádku, když Vás učitelé prostřednictvím on-line kanálů informují o distančních aktivitách, které pro žáky připravují, ale pokud to není možné, nevyžadujte po nich standardní vyplňování třídních knih. Žádný kontrolní orgán po Vás nebude vykazování třídních knih za toto období vyžadovat.

Podporujte samostatnost žáků

Vzdělávání musí být i za těchto podmínek takové, aby měl žák chuť se učit a v učení pokračovat. Přizpůsobujte výuku možnostem žáků, nepřeceňujte možnosti rodičů a žáků při vzdělávání na dálku, ale ani jejich možnosti nepodceňujte, snažte se zjistit, jaká je realita, řiďte se fakty, usilujte o častou zpětnou vazbu od žáků i rodičů a sami ji hojně poskytujte. Samostatnost nepřeceňujte zejména u mladších žáků, a to zvláště ve vztahu k nové látce a samostudiu. Optimálním přístupem je diferenciace obtížnosti úkolů. Poskytněte žákům možnosti volby. Stanovujte realistické termíny plnění úkolů.

Vítejte v on-line škole

Podporujte efektivní skupinovou práci v on-line prostředí. Podporujte kontakty mezi žáky navzájem, využívejte malé autonomní skupiny především u starších žáků. Čím mladší žáci jsou, tím více potřebují přímý kontakt s učitelem. Při komunikaci se žáky se snažte o srozumitelná a jednoznačná zadání a pokyny. Buďte k žákům empatičtí a zajímejte se o to, jak jim učení jde, co jim případně nejde, jestli komunikují s ostatními žáky apod. Akceptujte potřebu časové flexibility v rodinách žáků. Umožněte rodičům i žákům získat informaci o dobrém/správném výsledku u samostatných prací.

Hodnocení v on-line škole

Hodnocení i v on-line škole musí poskytovat oporu pro učení.

Maximálně podporujte schopnost žáků sledovat a hodnotit rozvoj svých vědomostí a dovedností.

Využijte této situace pro podporu vlastního hodnocení/sebehodnocení žáků. Zadání pro žáky formulujte tak, aby z nich byla jasná kritéria dobrého výkonu.

Podporujte vytváření portfolií s pracemi žáků například v digitální podobě, ale i pracovní listy, pracovní sešity, dokumentace výrobků apod. Smyslem portfolia není uchovávat vše fyzicky, často může stačit jen například digitální fotodokumentace apod.

Nepožadujte okamžitou informaci o stavu práce žáka např. pravidelným ofocením vyplněných pracovních listů. Podporujte vzájemnou spolupráci mezi žáky i při hodnocení.

Nevyužívejte hodnocení/klasifikaci v období vzdělávání na dálku jako formu nátlaku. Maximální pozornost věnujte poskytování zpětné vazby žákům, která jim pomůže zlepšovat učení a motivuje je k další práci. (viz Zpětná vazba při online výuce).


15 zásad on-line pedagogiky - Global Online Academy

  Organizace Global Online Academy, specializovaná na podporu online vzdělávání, doporučuje svým školám 15 zásad online pedagogiky:  

1. Ověřte technologické vybavení svých žáků

Je důležité vědět, jaké přístroje má žák doma k dispozici a jakým způsobem je připojen k internetu. V případě, že zvolený nástroj pro komunikaci a výuku vyžaduje na straně vybavení žáka určité funkce, jako jsou např. různé protokoly či aplikace, pak je třeba prověřit, zda je má žák nainstalované či nejsou zablokované.  

2. Nastavte vhodné vzdělávací prostředí

Pokud škola dosud nemá zřízen určitý systém řízení výuky (tzv. Learning Management System LMS), v němž má každá třída vytvořený svůj vlastní prostor, je vhodné takový systém zavést. Jedná se zpravidla o počítačovou aplikaci (software), jejíž cílem je zdokonalit, zjednodušit a zároveň zefektivnit systém výuky a vzdělávání. Hlavní funkcí LMS je vytváření, distribuce a administrace elektronických vzdělávacích materiálů. Zahrnuje řadu nejrůznějších online nástrojů pro komunikaci a komplexní řízení studia, jako jsou například e-learningové školící systémy, online kurzy, diskuzní fóra, online chaty apod. Jako doplněk může posloužit vlastní web, blog či hyperdoc (nástupce webquestu) – viz Třídní učitel 2.0 – díl 7.: třídní web.  

3. Komunikujte často, jasně a konzistentně

Pokud využíváte nějaké prostředky ke komunikaci s žáky dlouhodobě, držte se jich a používejte je i při přechodu na online výuku (Třídní učitel 2.0 – díl 6.: třídní intranet). Jen intenzita je samozřejmě vyšší. Stanovte pravidla, která budete dodržovat.  

4. Dělejte pravidelná synchronní online setkání

Je-li to možné, snažte se udržet přímé spojení s žáky i na dálku. Volně dostupných nástrojů je několik (viz záložka komunikace).  

5. Vytvořte podmínky pro asynchronní setkávání

Součástí online výuky je zadávání úkolů (např. studium materiálů), k nimž je vedena asynchronní diskuze. Je vhodné pro ni vyčlenit určité časové rozpětí. Nástrojů je velmi mnoho, jsou součástí každého LMS.  

6. Nezahlcujte žáky učivem

Chovejte se jako kurátor a učivo předkládejte žákům takovým způsobem a v takové míře, aby ho dokázali zpracovat. Nezvyšujte nadměrně jejich kognitivní zátěž. V souladu s pravidly pro metodiku převrácené třídy (Převrácená třída podle Dr. Lodge) se snažte vyložit látku osobně, nejlépe pomocí videotutoriálů.  

7. Podporujte spojení mezi žáky

Většina mladých lidí v současnosti používá ke spojení a sebevyjádření sociální sítě. Nedělají rozdíl mezi osobním a online setkáním. Je vhodné za účelem zachování třídní komunity tyto aktivity podporovat.  

8. Hodnoťte výsledky strategicky a s rozmyslem

Hodnocení je asi největším problémem. V online prostředí nelze dohlížet na to, zda žák při vyplňování tradičního testu nepodvádí. Hodnocení proto musí vypadat docela jinak. Nejvhodnější je zavést asynchronní formativní hodnocení (např. komentování práce během aktivit). Hodnotit lze též sumativně, tj. po odevzdání výsledků. Při týmové práci je většinou nutné hodnotit skupinu jako celek.  

9. Připravte časový harmonogram všech aktivit

Jedná se o program (rozvrh, plán), který může mít podobu tabulky. Běžně je součástí každého LMS. Je důležité zachovat přehlednost, riziko ztráty orientace se v online prostředí zvyšuje.  

10. Žádejte od žáků zpětnou vazbu

Není snadné na dálku ověřit, zda žák skutečně pracuje a postupuje správně. Pomoci může kvalitní komunikace, tj. soustavné spojení a okamžité řešení vznikajících problémů. Dobré je, jsou-li žáci vedeni k diskuzi o své práci se spolužáky tak, aby učitel mohl tuto diskuzi sledovat. Další cestou je využití online sdílených dokumentů při tvorbě.  

11. Vytvářejte příležitosti pro personalizaci

Technologie samy o sobě dovolují každému jedinci pracovat svým vlastním tempem, personalizace pak dokonce umožňuje nastavovat individuální cíle. Při přechodu na online výuku lze vytvořit prostředí, v němž každý žák realizuje aktivity přizpůsobené jeho osobním preferencím. Na počátku stojí možnost volby činnosti, prostředkem je vlastní tvorba (např. hodina géniů).  

12. Uvědomte si, že žáci potřebují podporu

Zavření školy může být pro žáky traumatizující událostí. Práce online klade vyšší nároky na podporu ze strany pedagoga. Je vhodné vytvořit ve škole specializovaný tým, který sleduje online činnost žáků (např. prostřednictvím LMS školy) a vytipovaným jedincům, jejichž aktivita neodpovídá předpokladům, poskytuje zvláštní podporu. Důležitý je soustavný kontakt se všemi žáky.  

13. Informujte rodiče

Zachovejte stávající systém informování rodičů (e-mail, newsletter, přístup do LMS) a snažte se poskytovat rodičům i další podporu, aby mohli pomáhat žákům pracovat na online aktivitách.  

14. Přehodnoťte svou roli jako učitele

Online výuka je příležitostí pro změnu vlastního přístup k výuce, posun od poskytovatele vědomostí k mentorovi, jehož hlavní náplní je provázet žáka na cestě za poznáváním. Snažte se vyvolávat u žáků zájem, pocit smysluplnosti a umožnit jim v maximální možné míře autonomii. Cílem je posilovat vnitřní motivaci k učení.  

15. Sdílejte své poznatky s kolegy

I když je předávání informací důležité (sociální sítě, blogy, portály), nejde jen o něj. Důležitá je vzájemná podpora a sdílení dobré praxe. Ideálním prostředkem je synchronní online setkání učitelů (např. webinář), kde dochází k výměně zkušeností.   Text vychází z spomocnik.rvp.cz

zadavani-ukolu-online