×

Zásady vzdělávání na dálku

Doporučené postupy pro školy v období vzdělávání na dálku - MŠMT

 

Ministerstvo školství připravilo pro školy soubor základních doporučených postupů (pdf) pro vzdělávání v době, kdy jsou žáci a studenti vzdělávání pomocí dálkových nástrojů. Tento soubor budeme pravidelně aktualizovat.

Toto nejsou prázdniny

Současná situace uzavření škol pro žáky představuje pro celý vzdělávací systém úkol zajistit kontinuitu vzdělávání s využitím dostupných forem vzdělávání na dálku. Udržte proto žáky v pravidelném vzdělávání i bez možnosti docházet do školy. Využívejte při tom všechny dostupné komunikační prostředky. Shromážděte, nabídněte a využívejte existující materiály pro výuku, programy a vyzkoušené postupy. Nastavte respektující komunikaci mezi žáky, jejich rodiči a učiteli s cílem pokračovat ve vzdělávání žáků i v této mimořádné situaci.

Nikým neplánovaná a nechtěná situace uzavření škol pro prezenční výuku představuje kromě značných obtíží i příležitost skokově zvýšit schopnosti učitelů a žáků využívat digitální technologie k podpoře učení.

Komunikace je základ

Ředitelé škol zodpovídají i v této situaci za kvalitu vzdělávání. K tomu je nutné nastavit prostředky a pravidla vzájemné komunikace. V první řadě je nezbytné zachovat plynulou komunikaci mezi vedením školy a učiteli. Stanovte termíny pro porady, způsoby předávání informací od vedení k učitelům i naopak. Maximálně využívejte již nastavené komunikační nástroje a systémy.

Efektivní komunikaci a spolupráci s žáky a rodiči přispívá, když škola používané komunikační platformy v nejvyšší možné míře sjednotí.

Pro koordinaci výukových aktivit mezi učiteli a předávání informací mezi nimi využijte všechny dostupné prostředky, od sdíleného telefonního seznamu k využití různých komunikačních platforem. Zajistěte, že se nikdo z pedagogů neocitne bez informací a podpory. Poskytněte kolegiální podporu zkušenějších kolegů těm méně zkušeným.

Hlavním koordinátorem vzdělávání žáků je i v podmínkách vzdělávání na dálku třídní učitel. Dohodněte pravidla pro komunikaci třídního učitele se žáky třídy, s ostatními učiteli, osvědčuje se např. třídnická hodina on-line (nemusí nutně trvat 45 minut). Myslete na to, že zejména u mladších žáků je potřeba přímé komunikace větší než u žáků starších. Pro ty je naopak důležitá možnost vzájemné komunikace.

Zajistěte, aby se do výuky na dálku mohlo zapojit co nejvíce žáků. Vyhodnocujte jejich zapojení, buďte tolerantní a podporující. Hlavním kritériem je funkčnost zvoleného a dohodnutého způsobu komunikace s ohledem na konkrétní podmínky školy a rodin.

Respektujte, že někteří žáci mají velmi omezené nebo žádné možnosti on-line připojení. I pro ně hledejte dostupné možnosti komunikace při učení se na dálku, a to například na webu nadalku.msmt.cz.

Respektujte měnící se realitu

Zvažte aktuální možnosti učitelů, žáků i rodičů v konkrétní škole. Respektujte existující podmínky školy a rodin. Sdílejte pozitivní zkušenosti jednotlivých učitelů a škol s výukou na dálku. Využijte svých kontaktů, sledujte internetové stránky MŠMT nadalku.msmt.cz a další průběžně aktualizované informační zdroje, např. Národního pedagogického institutu, konzultujte s metodiky ve Vašem kraji. Využívejte specializované portály, například Učíme Online, programy České televize UčiTelka, Odpoledka, Škola doma pro přípravu na přijímací zkoušky, program ČT edu s několika tisíci krátkých videí pro jednotlivé vyučovací předměty, programy Českého rozhlasu, Metodický portál RVP.cz a další.

Zdroje pro on-line výuku neustále přibývají. Sdílejte své zkušenosti, rozšiřujte informace o novinkách mezi institucemi, kolegy i rodiči.

Méně je více

Obsah vzdělávání koordinujte na úrovni školy, dohodněte se na prioritách a pravidlech, podstatný je výběr toho opravdu nejdůležitějšího obsahu z vašeho ŠVP, který je realizovatelný vzděláváním na dálku. Dohodněte se, které vzdělávací obsahy jsou zvládnutelné s využitím vzdělávání na dálku, např. v českém jazyce, cizím jazyce, matematice, případně profilových předmětech SŠ. Včas s předstihem rozhodněte na úrovni metodických orgánů školy, co je vhodné procvičovat, kde je možné se věnovat výuce nové látky, případně o přesunech vzdělávacích obsahů do následujícího ročníku. Některé vzdělávací obsahy využijte jako doplňující či rozšiřující.

Nezahlcujte žáky nepřiměřeným množstvím úkolů.

Opakujte, procvičujte, udržujte u žáků nabyté znalosti a dovednosti a dle možností je dále rozvíjejte. Využívejte komunikaci prostřednictvím technologií – telefon nebo například Skype, Google Classroom, Microsoft Teams, případně jiné aplikace, jejichž přehled je neustále doplňován. Vítáme nové informace a zkušenosti.

Využívejte vhodně mezipředmětových vztahů, podporujte rozvoj gramotnosti žáků, rozvíjejte aplikace již osvojených dovedností, domlouvejte se na propojení témat z různých předmětů do integrovaných celků/miniprojektů.

Nezapomeňte, že smyslem výukových aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro klasifikaci.

Jste v situaci, kdy používáte pro vedení třídní knihy různé systémy, nebo ji vedete pouze v listinné podobě, a zároveň používáte různé systémy pro zadávání úkolů a jejich vyhodnocování. Tyto systémy mohou být různě technicky nebo datově provázané. Nelze tedy stanovit jednotný postup pro „vedení třídní knihy“ pro všechny školy. Zásadou je, aby z obsahu třídní knihy, ať už v listinné nebo elektronické podobě bylo zřejmé:

  • že prezenční výuka byla nařízením vlády od 11. 3. 2020 zrušena a

  • od 11. 3. 2020 se neuvádí absence žáků a nepřítomnost se nezapočítává do celkového počtu zameškaných hodin,

Jiné údaje není potřeba do třídní knihy uvádět, jakkoli samozřejmě platí, že ředitel školy musí mít evidenční přehled o tom, v čem a jak byli žáci na dálku v průběhu druhého pololetí školního roku 2019/2020 vzděláváni. Žádný kontrolní orgán po Vás nebude vykazování třídních knih za toto období vyžadovat.

Podporujte samostatnost žáků

Vzdělávání musí být i za těchto podmínek takové, aby měl žák chuť se učit a v učení pokračovat. Přizpůsobujte výuku možnostem žáků, nepřeceňujte možnosti rodičů a žáků při vzdělávání na dálku, ale ani jejich možnosti nepodceňujte, snažte se zjistit, jaká je realita, řiďte se fakty, usilujte o častou zpětnou vazbu od žáků i rodičů a sami ji hojně poskytujte. Samostatnost nepřeceňujte zejména u mladších žáků, a to zvláště ve vztahu k nové látce a samostudiu. Optimálním přístupem je diferenciace obtížnosti úkolů. Poskytněte žákům možnosti volby. Stanovujte realistické termíny plnění úkolů.

Vítejte v on-line škole

Podporujte efektivní skupinovou práci v on-line prostředí. Podporujte kontakty mezi žáky navzájem, využívejte malé autonomní skupiny především u starších žáků. Čím mladší žáci jsou, tím více potřebují přímý kontakt s učitelem. Při komunikaci se žáky se snažte o srozumitelná a jednoznačná zadání a pokyny. Buďte k žákům empatičtí a zajímejte se o to, jak jim učení jde, co jim případně nejde, jestli komunikují s ostatními žáky apod. Akceptujte potřebu časové flexibility v rodinách žáků. Umožněte rodičům i žákům získat informaci o dobrém/správném výsledku u samostatných prací.

Hodnocení v on-line škole

Hodnocení i v on-line škole musí poskytovat oporu pro učení.

Maximálně podporujte schopnost žáků sledovat a hodnotit rozvoj svých vědomostí a dovedností.

Využijte této situace pro podporu vlastního hodnocení/sebehodnocení žáků. Zadání pro žáky formulujte tak, aby z nich byla jasná kritéria dobrého výkonu.

Podporujte vytváření portfolií s pracemi žáků například v digitální podobě, ale i pracovní listy, pracovní sešity, dokumentace výrobků apod. Smyslem portfolia není uchovávat vše fyzicky, často může stačit jen například digitální fotodokumentace apod.

Nepožadujte okamžitou informaci o stavu práce žáka např. pravidelným ofocením vyplněných pracovních listů. Podporujte vzájemnou spolupráci mezi žáky i při hodnocení.

Nevyužívejte hodnocení/klasifikaci v období vzdělávání na dálku jako formu nátlaku. Maximální pozornost věnujte poskytování zpětné vazby žákům, která jim pomůže zlepšovat učení a motivuje je k další práci. (viz Zpětná vazba při online výuce).


Doporučení dalších oragnizací ke vzdělávání #NaDálku

Global Online Academy - 15 zásad online pedagogiky

SKAV - Doporučení školám k online výuce

EDUin - Desatero ředitele školy v době krize

ČOSIV - Výzva k pomoci v učení dětem, které doma nemají připojení na internet

EDULab - Zpětná vazba při online výuce