×

Příprava na maturitní a jednotnou přijímací zkoušku

 

Příprava na maturitní zkoušku

Žáci a jejich učitelé mohou při přípravě na maturitní zkoušku z domova využít webové stránky Centra.

Nová výuková videa "Přijímačky bez obav" na Youtube kanálu MŠMT‼️

Podpůrná kampaň MŠMT, jejímž cílem je pomoci uchazečům při přípravě na jednotnou přijímací zkoušku. Videa vznikla ve spolupráci s iniciativou Otevřeno. Videa naleznete zde

Od středy 6. května 2020 mají žáci 9., 7. a 5. ročníků základních škol možnost využít jako jednu z forem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol (pro čtyřleté, šestileté i osmileté studium) také elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám. Testy, které Česká školní inspekce převedla do elektronické podoby, připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použity byly při přijímacích zkouškách v minulých letech. Elektronická verze těchto testů je k dispozici v aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých telefonů a tabletů. InspIS SETmobile

Zkoušky společné části

Maturanti, kteří se za současné situace připravují ke zkouškám společné části maturitní zkoušky z domova, popř. učitelé, kteří žákům s přípravou pomáhají, mohou při studiu a výuce na dálku využívat didaktické testy, zadání písemných prací, pracovní listy k ústním zkouškám a další informace zveřejněné na webových stránkách Centra.
Na webu maturita.cermat.cz jsou uvedeny všechny potřebné informace o organizaci a konání maturitní zkoušky. Každému zkušebnímu předmětu společné části, popř. jeho dílčím zkouškám, jedná-li se o zkoušku komplexní, je věnována samostatná část webu, která obsahuje informace o ověřovaných vědomostech a dovednostech, struktuře jednotlivých zkoušek, povolených pomůckách, kritériích hodnocení a mnoho dalšího.

Požadavky na vědomosti a dovednosti žáků u zkoušek společné části maturitní zkoušky jsou stanoveny v katalozích požadavků. V zadání zkoušek se neobjeví nic nad rámec těchto dokumentů.

Didaktické testy a zadání písemných prací maturitní zkoušky

Didaktické testy a zadání písemných prací z předchozích let jsou ideálními studijními materiály, díky kterým se žáci mohou seznámit s formátem a obsahem zkušební dokumentace, se kterou budou v průběhu písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky pracovat.
V testovém sešitě didaktického testu se setkají s typy úloh, které se v nich pravidelně objevují, a dozví se, jak správně zapisovat své odpovědi do záznamového archu. V záznamovém archu pro příslušný test si pak mohou zápis odpovědí sami vyzkoušet. Zapsané odpovědi je následně možné zkontrolovat v klíči správných řešení, který obsahuje způsob hodnocení jednotlivých úloh.
V testových sešitech pro písemné práce maturanti naleznou témata, která zpracovávali žáci v předchozích zkušebních obdobích, ale také doprovodné informace, které jsou nedílnou součástí zkoušky a na které je dobré být připraven před jejím konáním, – například u písemné práce z českého jazyka je dobré se předem seznámit s podobou tzv. zpracování, které stanovuje funkci, kterou má text vytvářený na dané téma plnit (např. článek s prvky reportáže, dopis reagující na žádost, úvahový text zabývající se otázkou z výchozího textu apod.).
V záznamových arších pro písemné práce z jazyků se žáci mohou seznámit jednak s jejich samotným formátem (např. záznamový arch pro písemné práce z cizích jazyků je rozdělen na dvě části), jednak si mohou utvořit představu o rozsahu textu, který budou muset v rámci zkoušky napsat.

Testy a zadání písemných prací (včetně záznamových archů a klíčů správných řešení)

Ústní zkoušky

Ústním zkouškám společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se věnují samostatné části webu, ve kterých jsou k dispozici jednak podrobné informace ke struktuře, průběhu a způsobu hodnocení zkoušky, jednak ukázky zkušební dokumentace, se kterou budou žáci pedagogové při zkoušce pracovat.
Na webu maturita.cermat.cz budeme průběžně zveřejňovat i veškeré aktuální informace týkající se maturitní zkoušky 2019/2020.
 

Příprava na jednotnou přijímací zkoušku

Online příprava na jednotnou přijímací zkoušku

Učitelé, kteří připravují žáky na jednotnou přijímací zkoušku, mohou ke své práci využít oficiální webové stránky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání prijimacky.cermat.cz, které obsahují všechny potřebné informace o organizaci zkoušky, požadavcích na vědomosti a dovednosti uchazečů a zejména desítky ilustračních testů a testů z předchozích let konání jednotné přijímací zkoušky, a to jak pro uchazeče hlásící se na čtyřleté obory a obory nástavbového studia, tak na víceletá gymnázia.  

Organizace jednotné přijímací zkoušky

Při přípravě na jednotnou přijímací zkoušku je vhodné seznámit žáky se strukturou zkoušky, časovým limitem pro jednotlivé testy, s pomůckami, které mohou u testů využívat, a dalšími skutečnostmi, které by měli při konání zkoušky očekávat. Tyto základní informace jsou k dispozici na webových stránkách Centra.  

Specifikace požadavků

Specifikace požadavků jsou dokumenty, které jsou určeny pro jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky v rámci přijímacího řízení na střední školy zakončené maturitní zkouškou. Vymezují rozsah požadavků na vědomosti a dovednosti uchazečů (žáků) o příslušné obory vzdělání a vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace, jež jsou vymezeny v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. V testech jednotné přijímací zkoušky se neobjevuje nic nad rámec Specifikací požadavků.  

Testy jednotné přijímací zkoušky

Ilustrační testy a testy z předchozích let konání jednotné přijímací zkoušky jsou ideálními studijními materiály, díky kterým se žáci mohou seznámit s formátem a obsahem zkušební dokumentace, se kterou budou v průběhu zkoušky pracovat. V testovém sešitě se setkají s typy úloh, které se v testech pravidelně objevují, a dozví se, jak správně zapisovat své odpovědi do záznamového archu. V záznamovém archu pro příslušný test si pak mohou zápis odpovědí sami vyzkoušet. Odpovědi žáků je následně možné zkontrolovat v klíči správných řešení, který obsahuje způsob hodnocení jednotlivých úloh.
  Desítky testů jednotné přijímací zkoušky včetně záznamových archů a klíčů správných řešení jsou veřejně dostupné na prijimacky.cermat.cz.  

Testy pro čtyřleté obory vzdělání a nástavbová studia

Testy pro šestiletá gymnázia

Testy pro osmiletá gymnázia