×

2.-3. ročník

2. týden - Párové souhlásky

Křížovky
Pracovní list obsahuje sedm křížovek, kam musí žáci doplnit slova s párovými souhláskami. Po vyluštění určí slovo, které se mezi ostatní významem nehodí, a slovo nadřazené.

Doplňování s omalovánkou
V pracovním listě musí žáci správně doplnit párové souhlásky a následně podle nápovědy vybarvit obrázek. Odměnou je pro ně krásně barevná Rubikova kostka.

Obrázkové karty
Materiál obsahuje sadu karet (obrázkových a textových) určených k vyvození a procvičení učiva o spodobě znělosti na konci a uprostřed slov.

Rozlišování B - D
Pracovní list je určen k procvičení rozlišování písmen b – d v psaném i tištěném textu. Žák pojmenovává obrázky, doplňuje písmena b – d do slov, luští křížovku.

Odkaz na televizní vysílání (3. ročník):

www.ceskatelevize.cz

2. týden - Píšeme souhlásky uprostřed a na konci slov

Procvičování
Sada pracovních listů slouží k procvičení správného psaní znělých a neznělých souhlásek uvnitř a na konci slova.

Prezentace s doplňovačkou
Materiál nabízí prezentaci, která vysvětluje, jak správně psát souhlásky, které „jinak vyslovujeme a jinak píšeme“. Doplněno aktivní částí, v níž žáci správnou hlásku doplňují.

Luštění s obrázkem
Pracovní listy k procvičení učiva českého jazyka ve 2. ročníku – hlásky znělé a neznělé (b – p, d – t, h – ch, s – z) na konci slov. Ke každé dvojici dva pracovní listy. Žáci doplní správnou souhlásku, vyluští slovo (barvu) a vybarví obrázek podle pokynů.

Prezentace a procvičování
Prezentace je určena k názornému výkladu a procvičení spodoby znělosti. Je rozdělena podle typu výskytu spodoby v různých druzích slov.

 

Odkaz na televizní vysílání (2. ročník):

www.ceskatelevize.cz

2. týden - Čtení s porozuměním

Text s úkoly 1
Pracovní list – rozvoj čtenářské gramotnosti. Žáci si přečtou souvislý text a samostatně plní úkoly k textu (odpovídají na otázky, doplňují chybějící slova z textu).

Text s úkoly 2
Pracovní list – rozvoj čtenářské gramotnosti. Žáci si přečtou souvislý text a samostatně plní úkoly k textu (odpovídají na otázky, doplňují chybějící slova z textu, hledají rýmy).

Text s úkoly 3
Materiál obsahuje text, který se týká podzimu, a následné úkoly, které prověřují porozumění textu. Materiál je součástí ucelené řady.

Kartičky s hádankami
Materiál obsahuje kartičky se 48 hádankami. Ke každé kartičce s hádankou je zde vytvořena kartička s obrázkem a kartička se správnou odpovědí. Lze využít na procvičování čtení s porozuměním.

Práce s textem
Pracovní listy slouží k procvičení čtení s porozuměním. Žáci budou dle pokynů tvořivě pracovat s textem. Materiál obsahuje tři úrovně obtížnosti pro žáky s rozdílnými možnostmi a předpoklady ve vzdělávání.

Čtení s vystřihovánkou
Čtení s porozuměním – pracovní list, ve kterém děti čtou, doplňují i/y po měkkých a tvrdých souhláskách, orientují se v textu. Součástí listu je i vystřihovánka a skládačka velryby, otázky k porozumění textu a žáci mají za úkol vysvětlit některá slova a pojmy.

Čtení pro malé kuchaře
V kuchařce mají děti plnit jednoduché úkoly, které jim pomohou seznámit se s uvedenými recepty. Materiál se zaměřuje především na rozvoj porozumění čtenému textu a při správném použití může pomáhat k rozvoji slovní zásoby v tématu potraviny, strava. Aktivitami v kuchařce mohou děti vyplnit pauzy vzniklé při „vaření“ uvedených pokrmů.

Text o zvířátkách na statku
Práce s textem na téma domácí zvířata, především býložravci. Doplňování správných odpovědí, vyhledávání v textu, rozlišování zvířat.

Odkaz na televizní vysílání (2. ročník):
www.ceskatelevize.cz

Odkaz na televizní vysílání (3. ročník):
www.ceskatelevize.cz

3. týden - dě, tě, ně

Cvičení s obrázky
V pracovním listu si žák hravou formou procvičí psaní skupin dě, tě, ně. Bude pojmenovávat obrázky, doplňovat slova vhodnými slabikami, rozšíří si slovní zásobu. Materiál obsahuje řešení pro učitele.

Interaktivní doplňovačka 1
Anotace: Interaktivní cvičení – doplňování skupin dě, tě, ně do slov ve větách.

Interaktivní doplňovačka 2
Interaktivní práce na PC – doplňování skupin dě, tě, ně do slov.

Odkaz na televizní vysílání (2. ročník)

3. týden - Tvůrčí psaní

Vyprávění dle obrázků
Tři pracovní listy obsahující obrázkovou inspiraci pro tvorbu vyprávění. Žák pomocí hrací kostky zvolí hlavní postavu a místo děje svého vyprávění.

Odkaz na televizní vysílání 2. ročník

Aktivita s vycházkou Předkládaný text popisuje aktivitu navrženou pro žáky 1.–3. ročníku základní školy s cílem procvičit dovednost čtení, a které zároveň bude motivovat žáky k dalšímu prohlubování této dovednosti. Zároveň ukazuje možné využití potenciálu vzdělávacího obsahu Českého jazyka a literatury k rozvíjení nejen čtenářské, ale i digitální gramotnosti. Aktivita byla upravena a realizována podle podmínek větší městské školy a ukazuje, jak lze jednoduše modifikovat téma pro potřeby žáků na konkrétní škole.

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník

3. týden - Vyjmenovaná slova po P

Procvičování
Pracovní list k procvičování vyjmenovaných slov po P, příbuzných slov, doplňovací cvičení.

Pořadí a význam
Prezentace seznamuje žáky s pořadím vyjmenovaných slov po p a jejich základním významem. Součástí prezentace jsou i přehledy nejčastějších příbuzných slov k jednotlivým vyjmenovaným slovům.

Pracovní listy
Sada pracovních listů zaměřených na vyjmenovaná slova po P (řada vyjmenovaných slov, základní význam vyjmenovaných slov, problémové dvojice slov) vedoucí ke čtení s porozuměním. Během práce s listy se žáci zevrubně seznámí s životem a dílem bratří Grimmů.

On-line doplňování
Interaktivní procvičování na PC – výběr z možností.

Odkaz na televizní vysílání (3. ročník)

4. týden - bě, pě, vě

Prezentace s testy
Aktivizační prezentace a dva testy, lehčí a těžší, pro výuku českého jazyka, zaměřené na pravidla při psaní E a Ě po souhláskách B (BJ), P a V (VJ). Primárně jsou určeny žákům s lehkým mentálním postižením, ale jako základní informační materiály je lze využít i pro jiné skupiny žáků.

Pracovní listy s luštěnkou
Pracovní listy jsou zaměřeny na hlubší pochopení a procvičení psaní slov se skupinami bě-, pě-, vě-, mě. Žáci graficky vyjádří počet písmen slov s těmito skupinami. Ve čtyřsměrce vyhledají slova a zapíší je do daných skupin.

Procvičování
Žák si hravou formou procvičí pravopis slov se skupinami bě, pě, vě, mě. Bude doplňovat vhodnou slabiku do slov, pojmenovávat obrázky, připojovat obrázky ke správné slabice a tvořit krátké věty. Materiál obsahuje řešení pro učitele.

Odkaz na televizní vysílání 2. ročník

4. týden - Vlastní jména

Luštění
Materiál obsahuje věty – skrývačky, v nichž jsou na rozhraní slov schovaná vlastní jména osob a měst.

4. týden - Vyjmenovaná slova po P

Pracovní list
Pracovní list k procvičování vyjmenovaných slov po P, příbuzných slov, doplňovací cvičení.

Luštění
Materiál slouží k procvičení vyjmenovaných slov po P. Žáci je budou vyhledávat v osmisměrce a vpisovat do doplňovačky. S vyjmenovanými slovy po P a slovy příbuznými si zahrají domino.

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník

4. týden - Vyjmenovaná slova po S

Seznámení
Význam vyjmenovaných slov po S.

Pracovní listy
Sada pracovních listů zaměřených na vyjmenovaná slova po S (řada vyjmenovaných slov, základní význam vyjmenovaných slov, problémové dvojice slov) vedoucí ke čtení s porozuměním. Během práce s listy se žáci zevrubně seznámí s životem a dílem Josefa Lady.

Interaktivní procvičování
Žáci si interaktivní formou procvičí vyjmenovaná slova po S. Žáci do textu doplňují y, ý, i, í správným kliknutím na klávesnici. Pokud kliknou na správnou klávesnici, ta se zabarví zeleně. Při chybném označení se zabarví červeně. Publikace je vhodná pro žáky s dysortografií a dyslexií.

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník

4. týden - Čtení o Velikonocích

Metodika pro pedagogy
Příspěvek představuje možnost zpracování tématu Velikonoc v hodině českého jazyka (technika a porozumění čtení, používání gramatických pravidel) a prvouky (zvyky a tradice). Nezanedbatelnou součástí aktivit je práce se třídou (práce se skupinou, prohlubování vztahů mezi spolužáky, spolužáky a učitelem).

Odkaz na televizní vysílání (2. ročník

5 týden - Čtenářské strategie - vizualizace

Mapa příběhu
Pracovní list „Mapa příběhu“ slouží k vytvoření přehledného souhrnu základních informací o literárním textu. Učí žáky pracovat s literárními ukázkami formou rozboru základních stavebních kamenů literárního díla (téma, žánr, postavy, místa, struktura příběhu) a vede je k zaujetí stanoviska k danému dílu (shrnutí). Jeho použití se zaměřuje především na rozvíjení čtenářských kompetencí

Čtenářské strategie
Článek přináší metody určené k rozvíjení představivosti. Pokud budeme vytváření představ u žáků cíleně rozvíjet, budou schopni „myšlenkových kreseb“ i u složitějšího textu.

Odkaz na televizní vysílání 2. ročník

5. týden - Informace v textu

Rozbor básně 1
Materiál obsahuje pracovní list, v němž žák při jednoduchém rozboru literárního textu používá základní literární pojmy.

Rozbor básně 2
Báseň a obrázky. Přečtení básně a výběr, jestli se o obrázku v básni píše. Zodpovězení otázky v kolikátém verši slovo leží.

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník

6. týden - Popis pracovního postupu

Zdobení velikonočního zajíčka
Na základě praktické ukázky žáci napíší popis pracovního postupu, ve specializované třídě žáci nejprve doplňují pravopisné jevy a poté sestavují vlastní popis z rozstříhaného textu. Lze použít jako aktivitu při výtvarné výchově.

Hrnečku vař
Zpracování klasické české pohádky vede žáky ke čtení s porozuměním. Během práce s textem se žáci seznámí i s popisem pracovního postupu (příprava jednoduchého jídla).

Recepty
Cílem vyučovací hodiny je realizovat se žáky atraktivní a zábavnou formou nácvik popisu pracovního postupu. Učitel naváže na vyučovací hodinu, v níž se již se žáky této problematice věnoval.

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník

6. týden - Píšeme dopis

Spisovatelem na pár chvil
Tři pracovní listy obsahující obrázkovou inspiraci pro tvorbu vyprávění. Žák pomocí hrací kostky zvolí hlavní postavu a místo děje svého vyprávění.

Odkaz na televizní vysílání 2. ročník

6. týden - Slovní druhy - podst. jm.

určování slovních druhů
Online procvičování určování slovních druhů (zde podstatná jména, předložky, slovesa).

Třídění podstatných jmen
Online procvičování (zde třídění podstatných jmen).

Odkaz na televizní vysílání 2. ročník

6. týden - Vyjmenovaná slova po V

Prezentace
Prezentace seznamuje žáky s pořadím vyjmenovaných slov po v a jejich základním významem. Součástí prezentace jsou i přehledy nejčastějších příbuzných slov k jednotlivým vyjmenovaným slovům.

Význam vyjmenovaných slov
Přiřazování významů k jednotlivým vyjmenovaným slovům.

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník

7. týden - Aktivně pracujeme s literárním textem

Pracovní list - pohádka
Materiál obsahuje pracovní list, v němž žák při jednoduchém rozboru literárních textů používá základní literární pojmy.

Kdo snědl salát?
Materiál slouží k procvičení čtení s porozuměním a k procvičení práce s textem.

Odkaz na televizní vysílání 2. ročník

7. týden - Hrajeme si se slovy příbuznými

Pracovní list 1
Materiál obsahuje pracovní listy k procvičení učiva o slovech příbuzných. Žák bude ve slovech rozlišovat předponu, kořen a příponovou část. Součástí je řešení.

Pracovní list 2
Materiál formou pracovního listu procvičuje pojmy: slova příbuzná, kořen, předponová část, příponová část, hláskové změny. Žáci pojmenovávají obrázky, vyznačují společný kořen, zapisují slova příbuzná do tabulky, doplňují křížovku, vyhledávají slova příbuzná, pozorují hláskové změny. Materiál obsahuje řešení pro učitele.

Pracovní list 3
Žák si formou pracovního listu procvičí slova příbuzná. Bude pojmenovávat obrázky a připojovat slova příbuzná, vyznačovat v nich kořen apod.

Odkaz na televizní vysílání 2. ročník

7. týden - Tvořivě pracujeme s literárním textem

Král Ječmínek
Zpracování pověsti vede žáky ke čtení s prozuměním. Během práce s textem se žáci seznámi i s největšími městy České republiky.

Pohádka o rukavici
Zpracování klasické české pohádky vede žáky ke čtení s porozuměním. Během práce s textem se žáci seznámí i s popisem věci.

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník

7. týden - Vyjmenovaná slova po V (pokračování)

Pracovní listy
Sada pracovních listů zaměřených na vyjmenovaná slova po V (řada vyjmenovaných slov, základní význam vyjmenovaných slov, problémové dvojice slov) vedoucí ke čtení s porozuměním. Během práce s listy se žáci zevrubně seznámí s životem a dílem Astrid Lindgrenové.

Tvořivé procvičování
Procvičování vyjmenovaných slov po V v mřížkách, obrázkových skládankách a rébusech.

Pracovní list 2
Pracovní list ve dvou verzích – stará řada slov a inovovaná řada – k procvičení vyjmenovaných slov po V, slov příbuzných, doplňovací cvičení.

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník

8. týden - Procvičujeme abecedu

Velká abeceda
On-line procvičování velkých písmen.

Obrázková abeceda - psací a tiskací
Pracovní list obsahuje kartičky s obrázky, vhodné na zalaminování a rozstříhání. Žáci si zde opakují psací a tiskací písmo.

Obrázková abeceda - aktivity
Materiál obsahuje kartičky písmen abecedy (velká i malá písmena) a obrázky k jednotlivým písmenům. Dále obsahuje popis aktivit na jejich využití. Možno využít i k procvičování s dyslektiky.

Odkaz na televizní vysílání 2. ročník

8. týden - Rozvíjíme své pisatelské dovednosti

Jak pejsek s kočičkou myli podlahu
Materiál je určen pro skupinovou práci. Jednotliví členové skupin pracují nejdříve samostatně každý na své části, po splnění úkolu pak všichni společně sestaví pohádkový příběh. Prostřednictvím pracovních listů si žáci procvičí správné psaní slov ve větě, druhy vět, interpunkční znaménka a pořadí vět v textu.

Pohádkové postavy
Materiál obsahuje pracovní list, v němž si žák procvičí popis a přirovnání.

Článek
Ukázka obsahuje úryvek z knihy Máme rádi sloh, která nabízí učitelům inspiraci do hodin českého jazyka a směřuje k zábavné slohové výuce. Článek obsahuje poznámky pro učitele, motivační náměty a navrhovaná témata slohových prací pro slohové útvary líčení, zprávu, oznámení, inzerát a rozhovor. Kniha nabízí náměty k rozvoji klíčových kompetencí při výuce slohu.

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník

8. týden - Slova stejného významu a slova protikladná

Slova opačného významu s obrázky
Materiál obsahuje pracovní list, který hravou formou procvičuje slova opačného významu. Možno použít i k práci ve skupinách. Žák přiřazuje, doplňuje, pojmenovává. Vše doplněno obrázky. Pracovní list obsahuje sebehodnocení.

Protiklady
Materiál obsahuje pracovní list k procvičení učiva o slovech protikladných a o slovních druzích. Žák si bude uvědomovat význam slov a tvořit s vybranými větami, bude protiklady přiřazovat k obrázkům a do křížovky.

Aktivity s kartami
Materiál tvoří 12 obrázků a kartičky s jejich různým, souznačným pojmenováním. Dále pak materiál obsahuje popis několika aktivit. Vhodné jako demonstrační i žákovská pomůcka.

Odkaz na televizní vysílání (3. ročník

8. týden - Vizuální prvky ve čtenářské dovednosti

Komiks
Materiál je možné vytisknout na bílé papíry a žáci samostatně, ve dvojicích či ve skupinách doplňují vhodný text do komiksových bublin. V další části materiálu naopak žáci doplňují ilustrace k vyplněným komiksovým bublinám.

Obrázkové čtení
Materiál slouží k procvičení čtení a k procvičení čtení s porozuměním.

Článek o čtenářských strategiích
Rozvíjení čtenářské gramotnosti je oblastí, kde se vzájemně prolínají a překrývají otázky co, jak a proč žáky učíme. Učitelé v 1. ročníku vědí, že cílem není pouze zvládnutí techniky čtení a psaní na určité úrovni a zvládnutí základní úrovně porozumění čtenému textu. Zároveň je třeba vést žáky k posuzování textu na úrovni vyšších myšlenkových operací. A neodmyslitelnou součástí výuky počátečního čtení je utváření pozitivního vztahu ke knihám a k literatuře.

Odkaz na televizní vysílání 2. ročník

9. týden - Pracujeme s textem - předvídáme

Danny mistr světa
Pracovní list pro rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ. Žáci pracují s ukázkou z knihy Danny, mistr světa a poté s přiloženým pracovním listem. Materiál je součástí projektu Efektivní zvyšování čtenářské gramotnosti realizovaného za podpory MŠMT.

Únos
(část předvídání na začátku aktivity) Pracovní list k rozvoji čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ. Žáci pracují s textem Únos od Marka Jonese.

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník

9. týden - Rozvíjíme pisatelské dovednosti

Tvořivé činnosti
Zábavná forma rozvoje jazykového nadání žáků 1. stupně. Žáci tvoří slova, dvojice slov, věty, luští hádanku a píší vlastní krátký příběh.

Komiks
Materiál je možné vytisknout na bílé papíry a žáci samostatně, ve dvojicích či ve skupinách doplňují vhodný text do komiksových bublin. V další části materiálu naopak žáci doplňují ilustrace k vyplněným komiksovým bublinám.

Odkaz na televizní vysílání 2. ročník

9. týden - Skládáme věty do správného pořadí

Znalosti o větě
Čtyři pracovní listy rozvíjí a prohlubují učivo českého jazyka ve 4. ročníku. Žáci si zajímavou formou opakují a procvičují znalosti o větě, o pořadí slov ve větě a správném pořadí vět v textu a plní jednoduché a zajímavé úkoly v průběhu hodiny.

On-line procvičování
On-line procvičování pořadí slov ve větě.

Skládání vět s tajenkou
Pracovní list. Pracovní listy pro žáky 1. stupně ZŠ. Žák skládá věty podle děje. Pokud pracoval správně, přečte si tajenku ukrytou na konci každé věty a tajenku namaluje. Žák může pracovat přímo na počítači nebo lze pracovní list nejprve vytisknout, rozstříhat a skládat.

Odkaz na televizní vysílání 2. ročník

9. týden - Vyjmenovaná slova po Z

Prezentace
Prezentace určená k zopakování vyjmenovaných slov a k seznámení se s vyjmenovanými slovy po z.

On-line procvičování
On-line procvičování.

Prezentace - slova příbuzná
Prezentace seznamuje žáky s pořadím vyjmenovaných slov po z a jejich základním významem. Součástí prezentace jsou i přehledy nejčastějších příbuzných slov k jednotlivým vyjmenovaným slovům.

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník

10. týden - Aktivně nasloucháme

Chválím, chválíš, chválíme
Článek. Při této aktivitě se žáci učí pozitivně vyjadřovat o sobě i o druhých, učí se pochvalu rozdávat i přijímat, formulovat kladná prohlášení a poznávat sami sebe i druhé.

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník

10. týden - Rozeznáváme spojky a předložky

Slovní druhy
Prezentace je vhodná k úvodnímu zábavnému seznámení nebo k průběžnému opakování slovních druhů. Materiál shrnuje základní informace o jednotlivých slovních druzích. Vše je doplněno názornými obrázky.

Slovní druhy on-line
Online procvičování všech slovních druhů.

Kouzelné mašličky
Procvičení předložek. Motivačním prvkem je zde sběr mašliček, které žák dostává za správné odpovědi a nakonec je dokresluje do obrázku.

Odkaz na televizní vysílání 2. ročník

10. týden - Čtenářská dovednost - vysuzování

Vysuzování
Článek. Učitel využije k výukové situaci text, o němž ví, že je o trochu náročnější, než jaké jeho žáci čtou.

Odkaz na televizní vysílání 2. ročník

10. týden - Číslo a rod u podstatných jmen

Tabulky
Barevné tabulky k doplňování rodu, čísla, pádu a vzoru u podstatných jmen rodu ženského a mužského. Lze využít jako pracovní listy, testy či pro samostatnou práci ve dvojicích, trojicích (výhodou je, že žáci si mohou zkontrolovat práci sami – učební materiál obsahuje vyřešené tabulky).

Určujeme pády
Online procvičování pádů podstatných jmen.

Podstatná jména
Poznávání podstatných jmen, mluvnických kategorií (rod, číslo, pád).

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník

11. týden - Popisujeme předmět

Popis telefonu
Pracovní list pro kreativní práci s popisem předmětu – telefonu. Vhodné pro 6. – 7. ročník ZŠ. Možné využít jako doplněk pro učivo o komunikaci i technických vynálezech.

Pohádka o rukavici
Zpracování klasické české pohádky vede žáky ke čtení s porozuměním. Během práce s textem se žáci seznámí i s popisem věci.

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník

11. týden - Pádové otázky

Prezentace
Prezentace je určena k prohloubení znalostí určení pádu podstatných jmen. Žáci si zopakují znalost jednotlivých pádů i určí pád konkrétních podstatných jmen.

Pracovní listy
Pracovní listy slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti učiva o podstatných jménech a pádových otázkách.

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník

11. týden - Rozeznáváme přídavná jména a zájmena

Úvodní prezentace
Prezentace seznamuje žáky s přídavnými jmény. Lze ji použít jako samostatný materiál, nebo ji doplnit pracovním listem s názvem Začínáme s přídavnými jmény II.

Pracovní list k prezentaci
Pracovní list seznamuje žáky s přídavnými jmény. Lze jej použít jako samostatný materiál nebo jako součást žákova portfolia k prezentaci Začínáme s přídavnými jmény I.

Souhrnná prezentace
Prezentace opakující učivo o přídavných jménech.

Odkaz na televizní vysílání (2. ročník

11. týden - Čtenářská dovednost - záměr autora

Tvoříme inzerát
Seznamování žáků s jedním z publicistických žánrů – s inzerátem – probíhá hravou formou. Žáci jej tvoří, experimentují s ním, ve skupině porovnávají jednotlivé inzeráty a posuzují komunikační záměr autora i schopnost uspět s takovýmto inzerátem.

Odkaz na televizní vysílání 2. ročník

12. týden - Píšeme naučné texty

Jak učit
Článek. Příspěvek popisuje začlenění českého jazyka a rozvoje komunikace.

Odkaz na televizní vysílání 2. ročník

12. týden - Seznámíme se s dalšími slovními druhy

Slovní druhy
Pracovní listy k přiřazování slov k jednotlivým druhům. Žák v pracovních listech vybarvuje libovolnou barvou slova, která přiřadí k určeným slovním druhům. Pracovní listy můžeme také vytisknout a využít v tištěné podobě.

Číslovky
Prezentace seznamující s pojmem číslovky a s jejich rozdělením.

Slovesa
Prezentace seznamuje žáky se slovesy. Lze ji použít jako samostatný materiál nebo ji doplnit pracovním listem s názvem Začínáme se slovesy II.

Příslovce
Žáci přiřazují silně vytištěná příslovce k otázkám, na které odpovídají, odpovídají příslovcem na otázky, řeší doplňovačku.

Odkaz na televizní vysílání 2. ročník

12. týden - Zvířata ve vyjmenovaných slovech

Zvířata
Pracovní list slouží k procvičení vyjmenovaných a příbuzných slov, která označují zvířata. Žáci hledají v osmisměrce zvířata, abecedně je řadí, odhalují přesmyčky a v závěru spojují pravdivé výroky o zvířatech. Nedílnou součástí je řešení úkolů.

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník

12. týden - Řadíme text podle významu

Pohádka o drakovi Strašlivákovi
Děti si na textu pohádky vyzkouší řazení obrázků dle posloupnosti děje, seznámí se s problematikou sociálního znevýhodnění ve společnosti, výtvarně ztvární hlavní pohádkovou bytost, vyzkoušejí své smysly. Text se dále dotýká tématu osobní hygieny, objevují se zde i matematické ú¬koly.

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník

13. týden - Poznáváme slovesa v textu

Co děti dělají
Materiál obsahuje 16 obrázků dětí a k nim 16 vět, co děti dělají, a jejich jména. Vše rozstříháme a děti přiřazují ke každému obrázku větu a jméno dítěte. Je zde i verze textu s velkými tiskacími písmeny.

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník

13. týden - Píšeme velká písmena ve jménech

Doplňovačka
Doplňování velkých a malých písmen do doplňovacího diktátu. Objevují se zde jména měst a obcí z okolí Třince, Jablunkova, Stříteže/Frýdek-Místek. Pracovní listy obsahují dva rozlišné diktáty.

Martínek vstává do školy
Žák čte text s porozuměním. Po přečtení vypracuje úkoly, které se vztahují k obsahu textu.

Odkaz na televizní vysílání 2. ročník