×

4.-5. ročník

2. týden - Zaokrouhlujeme čísla na tisíce, sta a desítky

Interaktivní cvičení s kontrolou
Interaktivní cvičení jsou zaměřena na procvičení zaokrouhlování přirozených čísel na jednotky, desítky, stovky, tisíce a desetitisíce. Žáci čísla zaokrouhlují, provádějí odhady, porovnávají zaokrouhlené údaje našich hor a zapisují čísla, která se po zaokrouhlení rovnají určitému číslu. Správný výsledek se žákům zobrazí žlutě, nesprávný nebo žádný výsledek červeně.

Interaktivní prezentace
Prezentace je interaktivní – návod k jednotlivým snímků nalezneme v poznámkách každého snímku.

Interaktivní hra Žáci si formou hry zopakují zaokrouhlování čísel na stovky a desítky.

Odkaz na televizní vysílání (4. ročník):

www.ceskatelevize.cz

Odkaz na televizní vysílání (5. ročník):

www.ceskatelevize.cz

3. týden - Desetinná čísla, úvod

Pracovní list 1
Pracovní listy jsou zaměřené na pochopení a procvičení pojmu desetinné číslo.

Pracovní list 2
Pracovní listy jsou určeny k procvičení čtení, psaní a porovnávání desetinných čísel.

Odkaz na televizní vysílání 5. ročník

3. týden - Jednotky času

Cvičení na převody jednotek času
Interaktivní převody jednotek času s kontrolou.

Autobusový jízdní řád
Prezentace a pracovní list slouží k tomu, aby se žáci naučili orientovat v tištěném jízdním řádu meziměstských autobusů.

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník

3. týden - Osová souměrnost

Obrázky ve čtvercové síti
Materiál obsahuje pracovní list k procvičování učiva o osově souměrných útvarech. Žák bude poznávat osově souměrný útvar ve čvercové síti, určovat osu souměrnosti, dotvářet obrázek znázorněný ve čvercové síti tak, aby byl osově souměrný. V prázdné čtvercové siti znázorní vlastní osově souměrné obrázky.

Obrázky - dokreslování
Materiál obsahuje pracovní listy k procvičení osové souměrnosti. Žáci dokreslí druhou polovinu obrázku dle vzoru tak, aby byl výsledný obrazec osově souměrný. K materiálu jsou přiloženy prázdné šablony, aby si žáci mohli vymyslet osově souměrné vzory sami.

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník

3. týden - Pravidelné rovinné obrazce

Čtverec
Geometrické tvary v rozsahu učiva 1. stupně ZŠ – čtverec. Interaktivní výuková prezentace k vyvození a názornému vysvětlení vlastností čtverce.

Geometrické tvary - procvičování
Sada pracovních listů pro výuku a procvičování geometrie na 1. stupni (zaměřeno na geometrické tvary + rýsování).

Odkaz na televizní vysílání 5. ročník

4. týden - Desetinná čísla

Pracovní list 1
Pracovní list pro žáky, ve které si procvičí zajímavou a hravou formou desetinná čísla. Obsahuje řešení všech úkolů.

Pracovní list 2
Pracovní listy jsou určeny k procvičení porovnávání, řazení a sčítání desetinných čísel.

Odkaz na televizní vysílání 5. ročník

4. týden - Pracujeme a počítáme se stavebnicí

Hrací karty
Materiál obsahuje hrací karty, metodiku a výsledky. Lze s ním pracovat dvěma způsoby. Buď může jedna sada sloužit k práci celé třídy, nebo s jednou sadou může pracovat jeden žák. Slouží k podpoře zrakového vnímání.

Stavby z kostek
Pracovní list je určen k procvičení prostorové představivosti. Obsahuje 12 různých obrázků poskládaných z krychlí. Žáci počítají a zapisují počty krychlí, které tvoří dané stavby. Poté počítají objemy a povrchy daných těles. Je přiloženo autorské řešení.

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník

5. týden - Modelujeme tělesa

Pracovní listy
Pracovní listy na geometrii pro 1. stupeň vyžadující netradiční postupy řešení.

5. týden - Porovnáváme desetinná čísla

Procvičování 1
Pracovní listy jsou určeny k procvičení čtení, psaní a porovnávání desetinných čísel.

Procvičování 2
Pracovní listy jsou určeny k procvičení porovnávání, řazení a sčítání desetinných čísel.

Odkaz na televizní vysílání 5. ročník

5. týden - Počítáme do milionu

Kuličkové počítadlo
Jednoduchá úloha na procvičení pochopení desítkového rozvoje. Simulace kuličkového počítadla.

Násobení a dělení
Téma násobení, dělení do miliónu i přes milión.. V tomto tématu se naučí velká čísla násobit a dělit pamětným i písemným postupem.

Sčítání a odčítání
Téma Sčítání, odčítání do miliónu i přes milión. V tomto tématu se naučí tato čísla sčítat a odčítat pamětným i písemným postupem.

Doplňovačka
Doplňování do tabulky číselných řádů.

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník

5. týden - Sčítáme a odčítáme desetinná čísla

Puzzle
Jednoduchá úloha na procvičení výpočtů s desetinnými čísly.

Účtenky
Praktický příklad na sčítání desetinných čísel a jejich zaokrouhlování na účtenkách z nákupu v supermarketech a restaurace.

Procvičování
Pracovní list pro žáky, ve které si procvičí zajímavou a hravou formou desetinná čísla. Obsahuje řešení všech úkolů.

6. týden - Pamětné počítání s přirozenými čísly

Matematické pyramidy
Pracovní list sloužící k procvičení všech početních operací do 10 000.

Přepadení banky
Neznámý pachatel přepadl banku. Z místa činu vedou troje stopy, jen jedny však vedou k lupiči. Jsou to ty, které obsahují takové číslice, jejichž součtem je číslo sto tisíc. Jedná se tedy o sčítání v oboru do 100 000.

V cestovní kanceláři
Pracovní listy na procvičení pamětného sčítání a odčítání do 1 000, zdatnější počtáři si procvičí písemné sčítání.

Do 1000 zpaměti
Příklady typu 2 000 + 3 000, 6 000 - 4 000, sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku, příklady typu 1 200 + 1 300, 6 800 - 2 400, generátor příkladů, procvičování příkladů na sčítání do 10 000 a další.

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník

6. týden - Povrch krychle

Síť a povrch krychle
Materiál obsahuje pracovní list s cvičeními, ve kterých si žák procvičí výpočet obsahu krychle pomocí čtvercové sítě. Součástí je i prázdná čtvercová síť pro případné žákovské experimenty a řešení pro učitele.

Vzorec pro výpočet povrchu
Tutoriál prezentující vyvození vzorce pro výpočet povrchu krychle včetně ukázkových příkladů výpočtu.

Odkaz na televizní vysílání 5. ročník

6. týden - Písemné počítání s přirozenými čísly

Počítání v časovém limitu
Interaktivní publikace je zaměřena na rychlé počítání příkladů na sčítání, odčítání, násobení a dělení.

Matematické rozcvičky
Materiál obsahuje dvě sady matematických rozcviček v oboru 0 – 1 000 a 0 – 10 000. Každou sadu tvoří 24 karet se zadáním a 24 karet s výsledky. Žák, dvojice nebo skupina obdrží jednu kartu, pomocí které si procvičí sčítání a odčítaní jak zpaměti, tak písemně. Dále si procvičí písemné násobení a dělení. Určeno pro 4. ročník.

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník

6. týden - Zaokrouhlujeme desetinná čísla

Prezentace s úkoly
Prezentace je určena k opakování a procvičování zaokrouhlování desetinných čísel. Na příkladech si žáci hravou formou ověří své znalosti tematického celku.

Pracovní list
Pracovní list slouží k procvičování početních operací s desetinnými čísly.

Odkaz na televizní vysílání 5. ročník

7. týden - Modelujeme, zapisujeme a čteme zlomky

Prezentace s úkoly
Prezentace a pracovní listy jsou navzájem propojeny. Animací v prezentaci jsou uváděna řešení úkolů. Materiál je určen žákům 4. ročníku. Žáci pracují s příslušnými pracovními listy, číselnou osou, čtvercovou sítí.

Kuličky a symboly
Pracovní list je určen pro vyjadřování zlomků pomocí obrázků. Žáci zapisují zlomky a vybarvují dle zlomku počet kuliček. Vyjadřují zlomkem různé barevné symboly. Je přiloženo autorské řešení.

Začínáme se zlomky
Prezentace přináší základní seznámení se zlomky, jejich stavbou, porovnáváním, sčítáním a odčítáním.

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník

7. týden - Počítáme se zlomky

Pexeso
Didaktická hra určená pro práci ve skupinách. Žáci si zopakují výpočet části z celku v jednotkách času.

Pracovní list
Pracovní list je určen pro jednotlivce k procvičování základních matematických operací se zlomky. Žáci sčítají, odčítají, násobí a dělí zlomky, porovnávají je. Přiloženo je i autorské řešení listu.

Prezentace
Prezentace vhodná k samostudiu i jako podpora přímé výuky, vyvozuje postup při sčítání zlomků. Popisuje převod zlomků na společného jmenovatele s následným sčítáním. Příklady k procvičení.

Odkaz na televizní vysílání 5. ročník

8. týden - Sloupcové a kruhové diagramy

Práce s daty
Pracovní list je určen ke čtení a zpracování dat ze sloupcového diagramu. Žák zjišťuje požadované informace, rozhoduje, zda jsou určitá tvrzení správná, či nikoli, dokresluje části bodového grafu. Na závěr si žák ohodnotí svoji práci.

Zpracování dat z grafu
Pracovní list slouží ke čtení, vyhodnocování a zpracování dat z grafů. V druhé části má žák za úkol dokončit sloupcové diagramy.

Čteme data z tabulek a grafů
Předpokladem pro úspěšné zvládnutí pracovního listu je znalost čtení dat z tabulek a grafů. Úkolem žáka je porovnat data z tabulky s jednotlivými grafy a rozhodnout, zda tabulkové údaje odpovídají různým typům grafů.

Odkaz na televizní vysílání 5. ročník

8. týden - Zaznamenáváme přímou úměrnost

Prezentace 1
Prezentace je zaměřena na vysvětlení závislosti dvou proměnných v přímé úměrnosti, určení koeficientu a rovnice přímé úměry, sestavení tabulky a je vhodná k samostudiu.

Prezentace 2
Prezentace vhodná k samostudiu i jako podpora přímé výuky zavádí pojem přímé úměrnosti. Jakému vztahu veličin říkáme přímá úměra a příklady k procvičení.

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník

9. týden - Pojem "úhel"

Prezentace
Prezentace vhodná k výkladu i opakování učiva základních dvourozměrných geometrických tvarů (rovina, polorovina, úhel). Druhy úhlů, jejich vlastnosti, značení, zápis. Příklady k procvičení.

Pracovní list
Pracovní list – procvičování správného zápisu úhlů, vyznačení úhlů, měření úhlů, měření vnitřních úhlů v trojúhelníku a čtyřúhelníku.

Mnohoúhelníky
Úhel je dalším geometrickým útvarem, s nímž je důležité žáky seznámit proto, aby mohli s porozuměním poznat kolmost přímek a prohloubit si představy o mnohoúhelnících poznáním vnitřních úhlů mnohoúhelníků.

Odkaz na televizní vysílání 5. ročník

9. týden - Složené slovní úlohy

Cestujeme po Evropě - Francie
Pracovní list spojující učivo o evropských státech s matematikou.

Zdravý životní styl
Jednoduché slovní úlohy s využitím úsudku (když, tak – násobení) a logického vyvozování v početním oboru do 10000. Propojujícím tématem je zdravý životní styl a zdravé stravování.

On-line procvičování
Interaktivní řešení slovních úloh se zpětnou vazbou.

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník

9. týden - Řešíme nerovnice

Počítání do 10 000
Opakování čísel (numeraci) do 1 000 a novým učivem je zde poznávání čísel do 10 000. Nejdříve se objasňují násobky čísel 10, 100, 1 000, čtení a psaní čísel, rozvoj čísla v desítkové soustavě, počítání po jedné, přirozené uspořádání čísel, číselná osa, porovnávání čísel, nerovnice, zaokrouhlování čísel na daný řád, aplikační úlohy. Žáci pracují s příslušnými pracovními listy, číselnou osou, s kalkulátory. Po spuštění prezentace jsou animací uváděna řešení jednotlivých úkolů.

Koumáci tučňáci
Čísla nad 10 000. Koumáci tučňáci (zápis čísel – číselné řády, vlaková souprava (řazení čísel), sněhová nadílka (porovnávání čísel).

9. týden - Římské číslice

Prezentace
Prezentace přiblíží žákům vznik a využití římských čísel. Žáci se seznámí s jednoduchou pomůckou pro jejich převod a zapamatování. Jednoduchá římská čísla přečtou.

Pracovní list
Pracovní list, ve kterém si žáci procvičí nejen římské číslice, ale i pamětné a písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení.

Domino
Hra zaměřená na procvičení zápisu čísel arabskými a římskými číslicemi.

10. týden - Figurální čísla

Pascalův trojúhelník
Pracovní list. Pascalův trojúhelník je sestaven tak, že do každé buňky vepíšeme součet čísel stojících nad ní.

Figurální čísla
Figurální čísla, čtvercová, obdélníková, trojúhelníková a doplnění příkladů / tabulky (včetně výsledků).

10. týden - Kvízy, hádanky, sudoku

Úkoly Julky Hlavolamky
Pracovní list slouží k rozvoji logického myšlení, představivosti a prostorové orientace.

Magické čtverce
Vytvoření magického čtverce – sečtou-li se čísla v řádku, sloupečku či na diagonále, vždy dostanete stejný výsledek.

Sudoku
Pracovní list nabízí 4 tabulky logické hry Sudoku s různou náročností.

Odkaz na televizní vysílání 5. ročník

10. týden - Převody jednotek

Jednotky délky
Karty s označením jednotek délky k procvičení převodů jednotek délky ve skupinách.

Převody
Online. Procvičování převodů jednotek délky, jednotek hmotnosti, kombinované převody jednotek hmotnosti. Procvičování převodů jednotek objemu, procvičování převodů jednotek času.

10. týden - Zábavná matematika

Harry Potter
Materiál je tvořen šesti úkoly, které mají za cíl zopakovat zábavnou formou početní operace do 1000 (sčítání, odčítání, násobení, dělení, dělení se zbytkem, převody jednotek času). K motivaci slouží námět Harryho Pottera.

Úkoly pro chytré hlavičky
Soubor 12 matematických úloh. Lze použít také jednotlivé úlohy pro zpestření hodin matematiky.

Obrázkové slovní úlohy
Tři pracovní listy s netradičními slovními úlohami s obrázky (částečně zpracovanými formou komiksu). Součástí pracovních listů jsou správná řešení.

Interaktivní hry
Soubor interaktivních her (prezentace). Publikace nabízí žákům interaktivní hry z matematiky.

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník

11. týden - Dělíme písemně

Jednociferný dělitel
Pracovní listy k tréninku písemného dělení umožňují samostatnou kontrolu žáků. Procvičování písemného dělení jednociferným dělitelem se zbytkem.

Šifra
Žáci vypočítají příklady, jejich výsledky převedou pomocí šifry na písmena. Zašifrovanou zprávu si přečtou, zapíší ji a nakreslí.

Hra
Didaktická hra (test) určená k opakování a procvičování písemného dělení. Na příkladech si žáci hravou formou ověří své znalosti tematického celku.

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník

11. týden - Konstrukce obdélníku a čtverce

Sestroj čtverec
Geometrická rozcvička pro žáky na procvičení konstrukce čtverce.

Procvičování
Sada pracovních listů pro výuku a procvičování geometrie na 1. stupni (zaměřeno na geometrické tvary + rýsování).

Prezentace
Prezentace opakující základní vlastnosti čtverce a popisující postup konstrukce čtverce zadaného délkou strany. Příklady k procvičení.

Odkaz na televizní vysílání 5. ročník

11. týden - Převádíme jednotky

Olympijské kruhy
Počítáme s výsledky českých olympioniků na ZOH 2010.

Milionář
Formou zábavné prezentace si můžete zopakovat jednotky hmotnosti.

Převody jednotek on-line
Interaktivní cvičení jsou zaměřena na procvičení převodů jednotek délky, hmotnosti a času. Žák pracuje samostatně na počítači nebo je možné cvičení spustit přes interaktivní tabuli. K dispozici je i verze pro tisk.

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník

11. týden - Zjišťujeme aritmetický průměr

Rozcvička
Pracovní list pro žáky vhodný pro skupinovou práci. Žáci mají přijít na výpovědní hodnotu, kterou ukazuje aritmetický průměr a prozkoumat různé možnosti při nejednoznačném zadání úkolu. V závěru je nutná diskuse žáků nad výsledkem práce ve skupinách. Není dán jednoznačný výsledek. Strana B dává možnost žákům číst údaje z grafu a vymýšlet úkoly k nim.

On-line procvičování
Online. Aritmetický průměr: daná čísla, jejich součet a výpočet aritmetického průměru (s kontrolou).

On-line slovní úlohy
Online. Slovní úlohy s výpočtem aritmetického průměru (s kontrolou).

Odkaz na televizní vysílání 5. ročník

12. týden - Pracujeme s daty

Práce s daty
Pracovní list je určen ke čtení a zpracování dat ze sloupcového diagramu. Žák zjišťuje požadované informace, rozhoduje, zda jsou určitá tvrzení správná, či nikoli, dokresluje části bodového grafu. Na závěr si žák ohodnotí svoji práci.

Čteme data z tabulek a grafů
Předpokladem pro úspěšné zvládnutí pracovního listu je znalost čtení dat z tabulek a grafů. Úkolem žáka je porovnat data z tabulky s jednotlivými grafy a rozhodnout, zda tabulkové údaje odpovídají různým typům grafů.

V knihovně
Materiál obsahuje pracovní list k procvičení práce s daty (vyhledávání, třídění, zapisování). Žák najde v textu potřebné informace, roztřídí je a doplní do tabulky. Pracovní list je motivován prostředím školní knihovny.

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník

12. týden - Rozlišujeme přímou a nepřímou uměrnost

Základní seznámení
První seznámení s pojmy přímá a nepřímá úměrnost. Žák řeší „selským“ rozumem základní ukázky úměrnosti.

Prezentace
Prezentace vhodná k samostudiu i jako podpora přímé výuky navozuje pojem úměrnost na základě rovnocennosti poměrů.

Přímá či nepřímá?
Žák rozhoduje o vztahu přímé či nepřímé úměrnosti. V každém z pěti souborů jsou čtyři různé situace reálného života. Žák test sám vyhodnocuje.

Odkaz na televizní vysílání 5. ročník

13. týden - Opakujeme písemné dělení dvojciferným dělitelem

Pracovní listy
Pracovní listy k tréninku písemného dělení umožňují samostatnou kontrolu žáků. Procvičujeme písemné dělení dvojciferným dělitelem se zbytkem.

Matematické rozcvičky
Žáci vypočítají příklady, jejich výsledky převedou pomocí šifry na písmena. Zašifrovanou zprávu si přečtou, zapíší ji a nakreslí.

Online procvičování
Online. Doplnění správného postupu písemného dělení do okýnek, včetně písemné kontroly.

Odkaz na televizní vysílání 5. ročník

13. týden - Poznáváme římské číslice

Úvodní prezentace
Prezentace přiblíží žákům vznik a využití římských čísel. Žáci se seznámí s jednoduchou pomůckou pro jejich převod a zapamatování.

Skládačky
Didaktická hra sloužící k procvičení čtení římských číslic zábavnou formou.

Pracovní list
Pracovní list, ve kterém si žáci procvičí nejen římské číslice, ale i pamětné a písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení.

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník