×

2.-3. ročník

3. týden - Lidské tělo - orgány

Vnitřní ústrojí člověka
Jednoduché úkoly o základním fungování vnitřního ústrojí.

Ledviny
Pracovní listy k získání a rozšíření poznatků o lidském těle a jeho fungování. Učivo o ledvinách a vylučování je propojeno s matematikou.

Trávení
Pracovní listy k získání a rozšíření poznatků o lidském těle a jeho fungování. Učivo o přijímání a zpracování potravy je propojeno s matematikou.

Srdce
Pracovní listy k získání a rozšíření poznatků o lidském těle a jeho fungování. Učivo o srdci je propojeno s matematikou.

Plíce
Pracovní listy k získání a rozšíření poznatků o plicích, dýchání a rizicích kouření. Učivo je propojeno především s matematikou.

Mozek
Pracovní list k získání a rozšíření poznatků o lidském těle a jeho fungování. Učivo o nervové soustavě a mozku je propojeno s matematikou.

3. týden - Stromy na jaře

Prezentace jaro
Prezentace je zaměřená na pochopení změn v přírodě v jednotlivých jarních měsících, určování jarních květin a mláďat zvířat rodících se na jaře.

Stromy
Žáci se seznamují s rozdělením stromů, všímají si rozdílů mezi listnatými a jehličnatými stromy, určují plody některých stromů. Poznávají některé keře. Naučí se části stromu. Uvádějí příklady z lokality.

Pracovní list
Anotace: Jedná se o pracovní list do hodiny prvouky. Děti si procvičují jednoduchou formou své znalosti o jehličnatých a listnatých stromech.

Druhy stromů
Prezentace pro 1. třídu ukazuje žákům základní druhy jehličnatých a listnatých stromů.

Listnaté stromy
Materiál obsahuje prezentaci na podporu výuky, interaktivní hru – poznávání listů stromů, puzzle, pexeso a pracovní listy, které využijete k opakování a upevňování učiva.

Jehličnaté stromy
Materiál obsahuje prezentaci na podporu výuky, interaktivní hru – poznávání listů stromů, puzzle a pracovní listy, které využijete k opakování a upevňování učiva.

4. týden - Velikonoce, pohanské zvyky a křesťanské svátky

Velikonoční symboly
Pracovní listy k osvojení a procvičení základních pojmů a symbolů souvisejících s Velikonocemi, součástí je křížovka, zašifrovaná slova, nedokončené věty, velikonoční přání

Velikonoční testík s tajenkou
Interaktivní velikonoční test obsahuje deset otázek typu ano/ne. Za každou správnou odpověď se objeví jedno malované vajíčko. Odpovídat lze víckrát, po správném zodpovězení všech otázek se odkryje tajenka. Otázky si můžete na pomocném listu snadno změnit, stačí je přepsat spolu se správnou odpovědí. Do interaktivního testu se nové otázky doplní automaticky.

Pracovní list
Pracovní list na provičení téma Velikonoce.

Křesťanské Velikonoce
Žáci získávají informace o jednotlivých velikonočních svátcích, prohlížejí si obrázek Ježíše Krista, prostřednictvím interaktivního cvičení zjišťují, proč křesťané slaví velikonoce (vajíčko se správnou odpovědí změní barvu, ostatní zmizí), rozhodují se, kdy se Ježíš Kristus narodil (chybné odpovědi škrtají skrytým perem), žáci vypočítají jednoduchý příklad na odečítání, jeho výsledek dosadí do věty a získají tak správnou informaci o Květné neděli. Rozhodují se, jak se anglicky řekne čtvrtek (chybné odpovědi škrtají skrytým perem). Na základě obrázků hovoří o typických velikonočních tradicích.

Velikonoční historie
O křesťanském původu Velikonoc.

Odkaz na televizní vysílání 2. ročník

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník

5. týden - Pozorujeme stromy na jaře

Pracovní listy - jehličnany
Pracovní listy vytvořené pro individuální práci v přírodě. Žáci mají za úkol doplnit dle předlohy a podle naznačeného postupu pracovní listy a vytvořit tak přehled informací o nejznámějších jehličnatých stromech.

Pracovní listy - listnáče
Pracovní listy vytvořené pro individuální práci v přírodě. Žáci mají za úkol doplnit dle předlohy a podle naznačeného postupu pracovní listy a vytvořit tak přehled informací o nejznámějších listnatých stromech.

Pracovní listy - ovocné stromy
Materiál obsahuje prezentaci pro podporu výuky a pracovní listy na téma ovocné stromy.

Odkaz na televizní vysílání (2. ročník):

5. týden - Sluneční soustava

Základní pojmy
Tento učební materiál lze využít při seznamování dětí se základními pojmy o sluneční soustavě. Lze použít při samostatné práci dětí.

Prezentace s pracovními listy
Učební materiál se skládá z prezentace a dvou pracovních listů. Prezentace seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o sluneční soustavě. Pracovní listy hravou formou žáky motivují k učivu a následně ho procvičují.

https://dum.rvp.cz/materialy/vyzkumna-mise-do-vesmiru.html
Pracovní list na zopakování učiva přírodovědy. Děti vyplňují dotazník k přijetí do kosmické posádky. Pracují s encyklopediemi a vyhledávají informace na počítači. Odkaz na televizní vysílání 3. ročník

6. týden - Pečujeme o své zdraví

Pečuji o sebe
Děti opět navštíví Chytrolín a ptá se jich, jak o sebe pečovat a chránit své zdraví. Prezentace je ukončena samostatnou prací a pantomimou dětí (pomůcky – sešit a pero).

Jíme zdravě
Pracovní list se věnuje výživě, původu potravin a stravovacím návykům. Obsahuje úkoly, skrývačky, křížovku apod. Doplněno řešením.

Abychom se nezranili
Prezentace ukazující pravidla bezpečného chování doma, na hřišti nebo při sportu

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník

6. týden - Savci kolem nás

Znaky a dělení savců
Prezentace seznamující se základními znaky savců a s jejich rozdělením.

Projekt Malý chovatel
Jednodenní projekt proběhl ve 2. ročníku ZŠ. Základními rozvíjenými dovednostmi je čtení s porozuměním a kritické vyhledávání informací s využitím internetu.

Publikace Příroda plná her
Publikace Naděždy Kalábové Příroda plná her z nakladatelství Portál je plná návodů na hry, činnosti a úkoly, které podporují kladný vztah dětí k přírodě. Aktivity jsou rozděleny do deseti tematických celků (např. Hry s fantazií, Netradiční hry, Hry mezi stromy, Pohybové hry apod.) a lze je využít napříč vyučovacími předměty. Využití najdou také zejména v zájmovém vzdělávání ve školních družinách, ve školách v přírodě apod.

Odkaz na televizní vysílání 2. ročník

7. týden - Ptáci kolem nás

Jarní příroda
Žáci si ověří získané znalosti z výukového okruhu ptáci.

Naši ptáci
Poznávačka podle fotografie a podle zvuku.

Ptáci na jaře
Doplňování názvů a skupin ptáků.

Odkaz na televizní vysílání 2. ročník

7. týden - Vyzkoušíme lidské smysly

Prezentace
Prezentace je určena jako doplněk k výuce o lidském těle. Zaměřuje se na smysly. Je interaktivní – kliknutím na správnou odpověď políčko zezelená, při špatné odpovědi zčervená.

Doplňovačka
Doplňování smyslů podle ústrojí.

Prezentace 2
Prezentace určená k poznávání lidských smyslů, učit se k čemu slouží a jak si je chránit.

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník

8. týden - Ekosystém řek a rybníků

Léto u rybníka
Poznávačka fauny a flory u rybníka.

Výukový blok
Článek popisuje výukový blok na téma Rybník ve 2. třídě ZŠ. Mým hlavním cílem bylo vyzkoušet si s žáky metody kritického myšlení, v tomto případě zejména metodu skládankového učení. Cílem pro žáky bylo uvědomit si a prohloubit své znalosti o tématu rybník, vyzkoušet si nový způsob práce ve skupinách, prezentovat práci a zkusit si hodnotit práci spolužáků. Ve třídě je několik žáků s diagnostikovanou poruchou učení, pozornosti a integrovaná žákyně s Aspergerovým syndromem.

Řeky
Pracovní list o ekosystému řeka.

Odkaz na televizní vysílání (2. ročník

8. týden - Koloběh vody v přírodě

Animace
Žáci se prostřednictvím animace seznámí s koloběhem vody v přírodě.

Doplňovačka - voda
Doplňování údajů o vodě.

Doplňovačka - koloběh
Doplňování údajů o koloběhu vody v přírodě.

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník

9. týden - Ekosystém les

Babo, raď!
Záznamový list rostliny – Pracovní list pro podrobný průzkum vybrané rostliny. Materiál vytvořen v rámci projektu Evvoluce.cz.

Znaky života živočichů
Pracovní list shrnující poznatky o projevech života živočichů – žáci doplňují věty a přiřazují obrázky živočichů ke kartičkám s pojmy.

Lesní živočichové
Soubor 20 obrázků určených k tisku a laminaci. Dá se využít k výkladu látky i jako poznávačka lesních živočichů.

Odkaz na televizní vysílání 2. ročník

9. týden - Plody rostlin

Zelenina a její druhy
Materiál obsahuje prezentaci k podpoře výuky, dvě interaktivní hry, pracovní listy a hru černý Petr na téma zelenina a její druhy.

Ovocné stromy
Materiál obsahuje prezentaci pro podporu výuky a pracovní listy na téma ovocné stromy.

Ovoce a zelenina
Výuková prezentace pro procvičení určování a zopakování druhů ovoce, zeleniny a plodů.

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník

10. týden - Na louce

Společenství rostlin a živočichů
Pracovní list vhodný pro jednotlivce, ale i pro dvojici nebo skupinku. Přiřazování rostlin a živočichů podle prostředí, ve kterém rostou a žijí. Doplněno informacemi z encyklopedie – práce s textem.

Léto na louce
Poznávačka rostlin a drobných živočichů na louce.

Poznávačka rostlin
Poznávačka a třídění rostlin do skupin.

Odkaz na televizní vysílání 2. ročník

10. týden - Čím se živí

Potravní řetězce 1
Potravní řetězec interaktivně.

Potravní řetězce 2
Materiál je určen pro žáky třetího ročníku základní školy. Žák si procvičí učivo daného tématu, zamyslí se nad potravními vztahy ve volné přírodě, materiál je vhodný pro práci s interaktivní tabulí, úkoly slouží k procvičení základních poznatků, žáci mohou doplňovat na tabuli nebo je možné použít materiál v tiskové podobě.

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník

11. týden - Poznáváme hospodářská zvířata

Hlasy zvířat
Poznávání hospodářských zvířat podle hlasu.

Užitečná zvířata - puzzle
Materiál obsahuje pracovní list, ve kterém žáci specifikují užitek zvířete nebo rostliny. V dalším souboru jsou puzzle na stejné téma.

Užitečná zvířata - karty
Materiál obsahuje pracovní list, ve kterém žáci specifikují užitek zvířete nebo rostliny. V dalším souboru jsou kartičky k přiřazování na stejné téma.

Odkaz na televizní vysílání 2. ročník

11. týden - Společné znaky živočichů

Pracovní list
Pracovní list shrnující poznatky o projevech života živočichů – žáci doplňují věty a přiřazují obrázky živočichů ke kartičkám s pojmy.

Znaky zvířat
Znaky života živočichů.

Prezentace
Prezentace seznamuje žáky s domácími, volně žijícími živočichy a s ptáky. Žáci se naučí živočichy pojmenovat a třídit podle různých znaků. Je vhodná pro žáky 2. ročníku.

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník

12. týden - Přichází léto

Prezentace
Prezentace věnovaná létu, ukazuje přírodní děje probíhající v tomto ročním období. Žáci poznávají staré nářadí, které bylo používáno k senoseči a žním, seznamují se s jednotlivými letními měsíci.

Pracovní list
Pracovní list je připraven pro žáky druhých tříd ZŠ. Zabývá se letním ročním obdobím, zaměřuje se na děje a znaky léta, které mohou úzce souviset i s aktivitami dítěte.

Křížovka
Informace o letním období – křížovka.

Interaktivní procvičování
Léto u lidských obydlí.

Odkaz na televizní vysílání 2. ročník

12. týden - Vnitřní a vnější stavba těl živočichů

Stavba těla
Stavba těla savců.

Kvíz
Poznávačka savců podle srsti.

Ptáci
Stavba těla ptáků.

Ptačí hlasy
Poznávačka ptáků podle hlasu.

Ryby
Stavba těla ryb.

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník