×

1. ročník

2. týden - Písmeno H - vyvození a nácvik

Tvary písmena H
Pracovní list seznamuje žáky s písmenem H, všemi jeho tvary. Je podpořen obrázky s počátečním písmenem H, které mohou děti vybarvit.

Prezentace písmen
S pomocí obrázků v prezentacích děti vyvozují písmenka Y, Z, Ž, H, V, C, Č, hledají slova začínající těmito hláskami. V závěru prezentací čtou slova obsahující tyto hlásky.

Procvičování 1
Pracovní list s pěti úkoly určený pro práci dětí je zaměřený na procvičování písmen h, H. Rozlišování velkého, malého, psacího a tiskacího H, rozklad slov na slabiky, spojování slabik ve slova, hry se slovy.

Procvičování 2
Pracovní listy k prohloubení a upevnění učiva. Opis, přepis, skládání slov ze slabik, práce s textem.

Nácvik psaní
Pracovní list umožňuje nácvik psaní velkého písmene H.

Odkaz na televizní vysílání: (1. ročník)

www.ceskatelevize.cz

2. týden - Samostatně čteme a klademe si otázky

Text s úkoly 1 Pracovní list – rozvoj čtenářské gramotnosti pro žáky 1. ročníku. Žáci si společně přečtou souvislý text a samostatně plní úkoly k textu (odpovídají na otázky, doplňují chybějící slova z textu).

Text s úkoly 2 Pracovní list – rozvoj čtenářské gramotnosti pro žáky 1. ročníku. Žáci si společně přečtou souvislý text a básničku, samostatně plní úkoly k textu (odpovídají na otázky, hledají rýmy, počítají sloky a verše).

Text s úkoly 3 Pracovní list pro žáky 1. ročníku – rozvoj čtenářské gramotnosti. Žáci si společně přečtou souvislý text a samostatně plní úkoly k textu (kroužkují správné odpovědi podle textu, kreslí obrázek).

Čtení s porozuměním Pracovní listy zaměřené na čtení s porozuměním.

Odkaz na televizní vysílání (1. ročník): www.ceskatelevize.cz

3. týden - Písmeno Č - vyvození a nácvik

Prezentace pro vyvození písmen
Anotace: Prezentace jsou určeny žákům 1. ročníku. S pomocí obrázků vyvozují písmenka Y, Z, Ž, H, V, C, Č, hledají slova začínající těmito hláskami. V závěru prezentací čtou slova obsahující tyto hlásky.

On-line cvičení
Interaktivní cvičení na procvičování Č, č.

Odkaz na televizní vysílání (1. ročník): www.ceskatelevize.cz

3. týden - Čtení dvojhlásek

Cvičení 1
Žák si formou pracovního listu procvičí pravopis slov s dvojhláskami. Bude pojmenovávat obrázky, doplňovat dvojhlásky do slov a tvořit věty. Materiál obsahuje řešení pro učitele.

Cvičení 2
Žák si formou pracovního listu procvičí pravopis slov s dvojhláskami. Bude pojmenovávat obrázky, doplňovat dvojhlásky do slov, tvořit slova s dvojhláskami. Součástí materiálu je žákovo sebehodnocení.

Cvičení s obrázky
Procvičování na dvojhlásek na počítači – přiřazování slov k obrázkům.

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník

4. týden - Písmeno B, b

Prezentace
Prezentace v powerpointu k vyvození písmene B.

Pracovní list
Pracovní list k prohloubení a upevnění učiva. Opis, přepis, skládání slov ze slabik, práce s textem.

Odkaz na televizní vysílání (1. ročník):

4. týden - Písmeno Z, Ž

Prezentace
Prezentace jsou určeny žákům 1. ročníku. S pomocí obrázků vyvozují písmenka Y, Z, Ž, H, V, C, Č, hledají slova začínající těmito hláskami. V závěru prezentací čtou slova obsahující tyto hlásky.

Tvary písmena Ž
Pracovní list slouží k seznámení se všemi tvary písmena Ž. Všechny obrázky na pracovním listě začínají tímto písmenem, žáci je mohou vybarvit a písmeno Ž doplnit do textu.

Pracovní list
Žák si formou pracovního listu hravým způsobem procvičí pravopis slov s párovými souhláskami ž-š. Bude připojovat obrázky ke správnému písmenu, pojmenovávat obrázky a doplňovat vhodné písmeno do slov. Materiál obsahuje řešení pro učitele.

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník

5. týden - Písmeno B, b

Vyvození písmene B
Prezentace je určena žákům 1. ročníku. S pomocí obrázků vyvozují písmenko B, b, hledají slova začínající touto hláskou. V závěru prezentace si vše zopakují a zafixují.

Procvičení písmene B
Pracovní list s pěti úkoly určený k přímé práci dětí. Možno použít i na interaktivní tabuli k hromadné činnosti, např. k opakování. Je zaměřený na procvičení písmen b, B. Rozlišování psacího a tiskacího b. Rozklad slov na slabiky, spojování slabik ve slova, hry se slovy.

Rozůišování B, D, P
Vyhledávání, řazení b, d, p. Pojmenování obrázků a přiřazení správného začátečního písmena k obrázkům, skládání slov a další.

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník

6. týden - Písmeno Ř, ř

Prezentace
Prezentace jsou určeny žákům 1. ročníku. S pomocí obrázků vyvozují písmenka F, G, CH, Ř, hledají slova začínající těmito hláskami. V závěru prezentací čtou slova obsahující tyto hlásky.

Procvičování
Klikání na písmenka a seřazení: velké tiskací, velké psací, malé tiskací, malé psací písmenko (s kontrolou).

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník

6. týden - Vyprávíme podle obrázkové osnovy

Zatoulaná kočička
Materiál obsahuje pracovní list se zaměřením na slohovou výchovu a obrázkovou osnovu k vyprávění. Žák na základě obrázkové osnovy vytvoří krátký mluvený projev a dodrží v něm časovou posloupnost.

Rozbité okno
Materiál obsahuje pracovní list se zaměřením na slohovou výchovu a obrázkovou osnovu k vyprávění. Žák na základě obrázkové osnovy vytvoří krátký mluvený projev a dodrží v něm časovou posloupnost.

Letní koupání
Materiál obsahuje pracovní list se zaměřením na slohovou výchovu a obrázkovou osnovu k vyprávění. Žák na základě obrázkové osnovy vytvoří krátký mluvený projev a dodrží v něm časovou posloupnost.

Odkaz na televizní vysílání (1. ročník

7. týden - Vyvození písmene CH

Prezentace
Prezentace jsou určeny žákům 1. ročníku. S pomocí obrázků vyvozují písmenka F, G, CH, Ř, hledají slova začínající těmito hláskami. V závěru prezentací čtou slova obsahující tyto hlásky.

Pracovní list
Žák si v pracovním listu hravou formou procvičí pravopis slov s párovými souhláskami H-CH na konci a uprostřed slova. Bude pojmenovávat obrázky, luštit křížovku, doplňovat písmena do slov a připojovat obrázky ke správnému písmenu. Materiál obsahuje řešení pro učitele.

Písmenkohraní
Pracovní list s pěti úkoly určený k přímé práci dětí. Možno použít i na interaktivní tabuli k hromadné činnosti, např. k opakování. Je zaměřený na procvičování písmene ch. Rozlišování psacího a tiskacího ch. Rozklad slov na slabiky, spojování slabik ve slova, hry se slovy.

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník

7. týden - Čteme texty s ď; ť; ň

Pracovní list
Žák si formou pracovního listu procvičí pravopis párových souhlásek. Bude pojmenovávat obrázky, doplňovat vhodné písmeno do slov a odůvodňovat pravopis, číst a doplňovat obrázkové příběhy, tvořit věty.

Sada karet
Materiál obsahuje sadu karet (obrázkových a textových) určených k vyvození a procvičení učiva o spodobě znělosti na konci a uprostřed slov.

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník

8. týden - Písmeno G

Prezentace
Prezentace jsou určeny žákům 1. ročníku. S pomocí obrázků vyvozují písmenka F, G, CH, Ř, hledají slova začínající těmito hláskami. V závěru prezentací čtou slova obsahující tyto hlásky.

Pracovní list
Pracovní list určený pro žáky 2. ročníku může sloužit i k utvrzení učiva ve 3. ročníku. Žáci opisují, pracují s textem a tvoří slova ze slabik.

Interatkivní procvičování
Seřazení písmenek: velké tiskací, velké psací, malé tiskací, malé psací písmenko (s kontrolou). Obrázky a výběr, pokud začíná obrázek na hlásku G a další (s kontrolou).

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník

8. týden - Říkadla a rozpočítadla

Hravé úkoly s říkankami
Materiál obsahuje pracovní listy s říkadly a říkankami. Některá slova jsou nahrazena obrázky. Žák bude tvořit a vypisovat rýmy, pracovat s chybou a ilustrovat. Součástí materiálu je řešení.

K čemu slouží rýč?
Pracovní list z kolekce Moje značka, ve kterém si děti procvičují výslovnost, rytmizaci, učí se rozpočitadlo. Vyprávějí, k čemu a jak se rýč používá. V další části vybarvují slova, která začínají na K, S, M. Obrázky (značky) pojmenují a říkají, komu patří.

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník

9. týden - Písmeno F

Prezentace
Prezentace jsou určeny žákům 1. ročníku. S pomocí obrázků vyvozují písmenka F, G, CH, Ř, hledají slova začínající těmito hláskami. V závěru prezentací čtou slova obsahující tyto hlásky.

Písmenkohraní
Pracovní list s pěti úkoly určený k přímé práci dětí. Možno použít i na interaktivní tabuli k hromadné činnosti, např. k opakování. Je zaměřený na procvičování písmen f, F. Rozlišování velkého, malého, psacího a tiskacího f. Rozklad slov na slabiky, spojování slabik ve slova, hry se slovy.

Pracovní list
Pracovní list seznamuje s psacími a tiskacími tvary písmene F. Je doplněn obrázky, které mohou žáci vybarvovat, slova doplňovat písmenem F, číst či vyslovovat.

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník

9. týden - Čteme dě, tě, ně

Pracovní list
V pracovním listu si žák hravou formou procvičí psaní skupin dě, tě, ně. Bude pojmenovávat obrázky, doplňovat slova vhodnými slabikami, rozšíří si slovní zásobu. Materiál obsahuje řešení pro učitele.

Procvičování s kontrolou
Pojmenování obrázku a výběr slabiky v okénku (s kontrolou).

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník

10. týden - Tvořivé psaní - hádanky

Rébusy
Pracovní list obsahuje rébusy a hádanky ze školního prostředí. Žáci si uvědomují význam profesí, se kterými se ve škole setkávají. Zároveň si procvičí slovní zásobu z významového okruhu škola.

Luštěnky
Materiál vhodný pro 2. až 3. ročník obsahuje jazykové hádanky. Doplněno řešením.

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník

10. týden - Čteme bě, pě, vě

Slova s obrázky
Žák si hravou formou procvičí pravopis slov se skupinami bě, pě, vě, mě. Bude doplňovat vhodnou slabiku do slov, pojmenovávat obrázky, připojovat obrázky ke správné slabice a tvořit krátké věty. Materiál obsahuje řešení pro učitele.

Pracovní listy
Pracovní listy jsou zaměřeny na hlubší pochopení a procvičení psaní slov se skupinami bě-, pě-, vě-, mě. Žáci graficky vyjádří počet písmen slov s těmito skupinami. Ve čtyřsměrce vyhledají slova a zapíší je do daných skupin.

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník

11. týden - Čteme slabiku MĚ

Slova s obrázky
Žák si hravou formou procvičí pravopis slov se skupinami bě, pě, vě, mě. Bude doplňovat vhodnou slabiku do slov, pojmenovávat obrázky, připojovat obrázky ke správné slabice a tvořit krátké věty. Materiál obsahuje řešení pro učitele.

Pracovní listy
Pracovní listy jsou zaměřeny na hlubší pochopení a procvičení psaní slov se skupinami bě-, pě-, vě-, mě. Žáci graficky vyjádří počet písmen slov s těmito skupinami. Ve čtyřsměrce vyhledají slova a zapíší je do daných skupin.

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník

11. týden - čtenářská dovednost - porovnávání a kontrast

Hádej, kdo jsem
Pracovní list k nácviku čtení s porozuměním je zároveň pomůckou do předmětu Prvouka. Žáci čtou řádek po řádku, postupně vyškrtávají živočichy, kteří neodpovídají popisu hledaného zvířete, a snaží se postupným čtením vyhledat odpovídajícího tvora žijícího v ZOO. Obměnou může být rozstříhání zobrazených tabulek na kartičky a následné plnění úloh dle instrukcí – např. třídění živočichů dle různých kritérií, popis vybraného živočicha, určování místa výskytu atd.

Třídění živočichů
Tabulky s názvy živočichů vytiskněte oboustranně. Vhodné zalaminovat. Slouží ke třídění podle skupin živočichů (na každé kartičce mají žáci kontrolu – šedivá strana), slov významem nadřazených, řazení živočichů podle abecedy, podle počtu slabik, určení rodu či vzoru podstatných jmen atd.

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník

12. týden - Poznáváme Q, X, W

Obrázková abeceda
Materiál obsahuje 34 obrázků, které začínají na všechna písmena abecedy (včetně ď, ť, ň, x, w, q, y). Lze je použít při vyvození nového písmena. Přílohou jsou také kartičky s velkými i malými písmeny abecedy, které mohou žáci k obrázkům přikládat.

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník

12. týden - Čtenářská dovednost - posloupnost

Pořadí vět
V pracovním listě žáci určují názvy tří známých pohádek, řadí věty podle dějové posloupnosti, opravují pořádek slov ve větách.

Od začátku do konce
Materiál obsahuje obrázkové a textové karty k rozstříhání a následnému řazení podle dějové posloupnosti. Obrázkové karty jsou vhodné i pro předškolní vzdělávání. Po vytištění a rozstříhání vložíme do jednotlivých obálek, které můžeme využít i ve skupinové práci. Vhodné jako příprava před popisováním činnosti.

Posloupnosti s Natálkou
Jedná se o pracovní list, ve kterém žák bude seřazovat obrázky a věty podle dějové posloupnosti.

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník

13. týden - Čteme di, ti, ni / dy, ty, ny

Slova s obrázky - ny/ni
Pracovní list je určen k procvičení pravopisu měkkých a tvrdých souhlásek. Žák bude doplňovat vhodnou slabiku do slov, pojmenovávat obrázky, připojovat obrázky ke správné slabice, tvořit jednoduché věty a luštit křížovku. Materiál obsahuje řešení pro učitele.

Slova s obrázky - dy/di
Pracovní list je určen k procvičení pravopisu měkkých a tvrdých souhlásek. Žák bude doplňovat vhodnou slabiku do slov, pojmenovávat obrázky, připojovat obrázky ke správné slabice a tvořit jednoduché věty. Materiál obsahuje řešení pro učitele.

Slova s obrázky - ty/ti
Pracovní list je určen k procvičení pravopisu měkkých a tvrdých souhlásek. Žák bude doplňovat vhodnou slabiku do slov, pojmenovávat obrázky, připojovat obrázky ke správné slabice a tvořit jednoduché věty. Materiál obsahuje řešení pro učitele.

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník