×

2. týden - Písmeno H - vyvození a nácvik

Tvary písmena H
Pracovní list seznamuje žáky s písmenem H, všemi jeho tvary. Je podpořen obrázky s počátečním písmenem H, které mohou děti vybarvit.

Prezentace písmen
S pomocí obrázků v prezentacích děti vyvozují písmenka Y, Z, Ž, H, V, C, Č, hledají slova začínající těmito hláskami. V závěru prezentací čtou slova obsahující tyto hlásky.

Procvičování 1
Pracovní list s pěti úkoly určený pro práci dětí je zaměřený na procvičování písmen h, H. Rozlišování velkého, malého, psacího a tiskacího H, rozklad slov na slabiky, spojování slabik ve slova, hry se slovy.

Procvičování 2
Pracovní listy k prohloubení a upevnění učiva. Opis, přepis, skládání slov ze slabik, práce s textem.

Nácvik psaní
Pracovní list umožňuje nácvik psaní velkého písmene H.

Odkaz na televizní vysílání: (1. ročník)

www.ceskatelevize.cz