×

1. ročník

2. týden - Znaménka menší, větší, rovná se, plus

Pracovní list s kartami
Materiál obsahuje dva pracovní listy a kartičky k rozstříhání a činnostnímu učení. Žáci porovnávají počty obrázků, doplňují číslice a znaménka v řádu do 10.

Pracovní list 2
Pracovní listy určené k tisku. Generátor náhodných příkladů na porovnávání čísel do 10, 20, 100 a 1000.

Pracovní list 3
Pracovní materiál slouží k porovnávání počtů – více, méně, stejně.

  

Odkaz na televizní vysílání (1. ročník):

www.ceskatelevize.cz

3. týden - Počítání do 20

Pracovní list a prezentace
Prezentace na tabuli je propojena s pracovními listy pro žáky. Po spuštění prezentace jsou animací uváděna řešení úkolů. Materiál je určen pro žáky 1. ročníku v období, kdy se začínají seznamovat s čísly 11 až 20. Procvičují se zde čísla 0 až 20. Nacvičuje se čtení a psaní čísel 11 až 20, porovnávání čísel, řešení aplikačních úloh. Jsou zde zařazeny i náročnější úkoly, které jsou určeny těm bystřejším. Poznávání – čtení hodin na ručičkových i číslicových hodinách a označování měsíců v roce.

Karty - počítání peněz
Materiál je určen žákům 1. ročníku základní školy. Po vytištění, zalaminování a vystřižení vznikne 18 karet. Žáci pomocí kolíčku či „mazací“ fixy určují, která kolik peněz vidí na obrázku na levé straně. Na zadní straně je pak pro kontrolu vyznačeno hvězdičkou správné řešení. Tento materiál je určen žákům, kteří se učí počítat v oboru 0–20.

Sčítání s Láryfáry
Pokud žáci chtějí zjistit, co ve svém kotli míchá čarodějnice Láryfáry, musí správně vypočítat příklady na sčítání do dvaceti s přechodem přes číslo deset.

Animované prezentace Prezentace na tabuli je propojena s pracovními listy pro žáky. Po spuštění prezentace jsou animací uváděna řešení úkolů. Materiál je určen pro žáky 1. ročníku v období, kdy se začínají seznamovat s čísly 11 až 20. Procvičují se zde čísla 0 až 20. Nacvičuje se čtení a psaní čísel 11 až 20, porovnávání čísel, řešení aplikačních úloh. Jsou zde zařazeny i náročnější úkoly, které jsou určeny těm bystřejším. Poznávání – čtení hodin na ručičkových i číslicových hodinách a označování měsíců v roce.

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník

4. týden - Počítáme s kostkami

Hra
Materiál obsahuje 2 verze – žáci hází 2 nebo 3 kostkami, vytváří příklady pomocí čísel, které padnou na kostkách, a vybarvují políčka v tabulkách. Vítězem je ten, kdo má po určité době více vybarvených políček. Je určeno pro práci ve dvojicích.

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník

5 týden - Řešíme slovní úlohu

Prezentace s úkoly
Prezentace obsahuje několik slovních úloh, v nichž žáci hravou formou řeší sčítání a odčítání do 20. Sestavují příklady, vytváří odpovědi. Nakonec si sami tvoří svoje vlastní slovní úlohy.

Slovní úlohy 1
Jednoduché slovní úlohy pro 1. třídu.

Slovní úlohy 2
Přečtení a vyřešení slovních úloh.

5. týden - Odčítáme do 20 bez přechodu desítky

Pracovní listy
Pracovní listy (v jednom souboru) slouží k opakování učiva počítání do deseti a do dvaceti.

Procvičování
Procvičení sčítání a odčítání do 20, porovnávání čísel.

Nácvik postupu
Je zde naznačen postup při nácviku příkladů sčítání, odčítání bez přechodu přes základ 10.

Příklady
Příklady na odčítání do 20 bez přechodu desítky s pomocí grafického znázornění (obrázků zvířat, věcí).

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník

6. týden - O několik více, o několik méně

Zlevněné hračky
V hračkářství zlevnili hračky. Úkolem žáků je vypočítat nové ceny hraček.

Kuličky
Pracovní list je určen pro opakování počítání do 20. Žáci dopočítávají správný počet kuliček v sáčku, dokreslují nebo škrtají patřičný počet a zapisují příklady.

Procvičování
Vepsání správného příkladu do okénka a vypočítání (s kontrolou).

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník

6. týden - Součtové trojúhelníky

Prezentace s úkoly 0-20
Prezentace na tabuli je propojena s pracovními listy. Po spuštění prezentace jsou animací uváděna řešení úkolů. Materiál je určen pro žáky 1. ročníku v období, kdy počítají do 20. Nacvičuje se sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes základ 10, řeší se aplikační úlohy. Jsou zařazeny i náročnější úkoly, které jsou určeny těm bystřejším.

Prezentace s úkoly 0-10
Prezentace na tabuli je propojena s pracovními listy pro žáky. Po spuštění prezentace jsou animací uváděna řešení úkolů. Materiál je určen pro žáky 1. ročníku v období, kdy počítají do 10. Procvičují se zde čísla 0 až 10. Nacvičování psaní čísla 10, porovnávání čísel, sčítání a odčítání, řešení aplikačních úloh. Jsou zde zařazeny i náročnější úkoly, které jsou určeny těm bystřejším.

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník

7. týden - Sčítáme a odčítáme do 20 bez přechodu desítky

Pracovní list
Pracovní list zaměřený na čtení s porozuměním a počítání v oboru do 20.

Pohádkové bytosti v hádankách
Cílem je procvičit matematické operace sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky zábavnou formou, naučit žáky tvořit vlastní hádanky pro ostatní spolužáky, poukázat na to, že matematika může být zajímavá a zábavná, a motivovat je nejen k počítání, ale i k tvoření vlastních pracovních listů.

Početní trenažér
Početní trenažér sčítání a odčítání, matematické omalovánky.

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník

8. týden - Nakupujeme a počítáme s penězi

Jdeme na nákup
Materiál obsahuje obrázky 4 obchodů s výrobky a cenami. V materiálu také naleznete 48 nákupních košů, u kterých mají žáci určit cenu, popř. zapsat výpočet. Můžete si také vyrobit pokladničku a vytisknout přiložené mince.

Směna a placení
Materiál v podobě hry ukazuje, jak přechod od fyzické směny zboží ke směně pomocí peněz usnadnil výměnu zboží a služeb mezi lidmi, a tím podpořil ekonomický rozvoj společnosti. Hra je určena pro první stupeň základních škol, plánovaný rozsah je jedna vyučovací hodina.

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník

9. týden - Osová souměrnost

Geometrické tvary
Materiál obsahuje sešit s pracovními listy, díky nimž si žáci zafixují základní geometrické tvary.

Hrajeme si s tvary
Dítě má za úkol najít konkrétní tvar, rozlišit ho v obrázku, použít při kresbě. Zároveň tvary počítá, zlepšuje zrakovou percepci, obkresluje tvary podle vzoru.

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník

9. týden - Sčítáme a odčítáme do 20

Kvarteto
Jedná se o obdobu známé karetní hry kvarteto. Žáci pracují ve trojicích, obdrží nastříhané a zamíchané karty s příklady. Jejich úkolem je získat od spolužáků chybějící karty, aby měli kompletní čtveřici. Karty získávají tak, že sečtou čísla v jednom řádku a hledají spolužáka s výsledkem. Aktivita slouží k procvičení sčítání a odčítání do 20.

Prezentace s úkoly
Prezentace je propojena s pracovními listy, po jejím spuštění jsou animací uváděna řešení úkolů. Materiál je určen pro žáky 1. ročníku v období, kdy počítají do 20. Nacvičuje se sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes základ 10, řešení aplikačních úloh. Jsou zde zařazeny i náročnější úkoly, které jsou určeny těm bystřejším.

Počítání s kontrolou
Výpočet a zápis správného výsledku (s kontrolou).

10. týden - Pracujeme s daty a tabulkou

Komplexní aktivity
Článek. Číslo a početní operace. Nestandardní aplikační úlohy a problémy. Žák provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly, řeší praktické problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech školské matematiky (číselné řady).

Hledej obrázky a počítej
Materiál obsahuje 9 řetězových příkladů a tabulku s obrázky a výsledky. Žáci chodí po třídě, hledají příklady označené obrázky a počítají je. Zapisují si výsledky do své tabulky.

Číselné řady
Online. Poskládání číselné řady.

10. týden - Zkoumáme čísla a jejich vztahy

Krokování a schody
Hejného metoda posiluje budování schémat, napojuje je na sebe a vyvozuje z nich konkrétní úsudky.

Rozklad
Online. Rozklad čísel pomocí hrací kostky (s kontrolou).

Trojice čísel
Online. Trojice čísel: doplnění nejdřív 2 různých příkladů na sčítání a pak 2 různých příkladů na odčítání.

Metodika
Článek je metodickým průvodcem pro učitele ke stejnojmennému materiálu (v podobě prezentace a pracovního listu) uveřejněnému v sekci DUM (digitální učební materiály), který je druhým tématem kolekce Prvňáci a matematika.

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník

11. týden - Pracujeme se znaménky

Autobus
V prezentaci si žáci procvičí algoritmus sčítání a odčítání v oboru 1–5. Žáci nejprve počítají pomocí vizualizace počtu, a také početní příklady operace sčítání i odčítání.

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník

11. týden - Stavíme stavby podle plánu

Článek o krychlových stavbách
Hejného metoda posiluje budování schémat, napojuje je na sebe a vyvozuje z nich konkrétní úsudky. Děti poznávají vlastnosti krychle a co všechno se dá z krychlí stavět.

Pracovní list 1
Pracovní list podporuje rozvoj prostorové představivosti ve spojení s početní orientací v oboru do 6 a přímou manipulací s kostkami. Děti jsou motivovány hrou na stavbaře a jejich prací podle plánů – stavebních výkresů. Určují počet prvků, porovnávají zjištěný počet s číselnými údaji v tabulkách. Jsou motivovány také k realizaci vlastní stavby.

Pracovní lista 2
Pracovní list rozvíjející schopnost využít symbolů k zaznamenání zobrazeného či skutečného objektu.

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník

12. týden - Pracujeme s tabulkou

Hledej obrázky a počítej
Materiál obsahuje 9 řetězových příkladů a tabulku s obrázky a výsledky. Žáci chodí po třídě, hledají příklady označené obrázky a počítají je.

Pyramidy
Online. Sčítací pyramidy (s kontrolou).

Barborka počítá sladkosti
Pracovní list je tvořen tabulkou a s ní souvisejícími úkoly. Žáci dopočítávají, kolik sladkostí Barborka snědla. Je možno využít jako individuální, ale i skupinovou aktivitu. Je přiloženo autorské řešení.

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník

13. týden - Sčítáme a odčítáme do 20

Prezentace s úkoly
Prezentace na tabuli je propojena s pracovními listy. Po spuštění prezentace jsou animací uváděna řešení úkolů.

Prvňáci a matematika - článek
Článek je metodickým průvodcem pro učitele k digitálním učebním materiálům (prezentace, pracovní listy)

Křížovky
Online. Matematické křížovky (s kontrolou).

Omalovánky
Online. Matematické omalovánky (s kontrolou).

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník