×

Příprava na jednotnou přijímací zkoušku

Online příprava na jednotnou přijímací zkoušku

Učitelé, kteří připravují žáky na jednotnou přijímací zkoušku, mohou ke své práci využít oficiální webové stránky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání prijimacky.cermat.cz, které obsahují všechny potřebné informace o organizaci zkoušky, požadavcích na vědomosti a dovednosti uchazečů a zejména desítky ilustračních testů a testů z předchozích let konání jednotné přijímací zkoušky, a to jak pro uchazeče hlásící se na čtyřleté obory a obory nástavbového studia, tak na víceletá gymnázia.  

Organizace jednotné přijímací zkoušky

Při přípravě na jednotnou přijímací zkoušku je vhodné seznámit žáky se strukturou zkoušky, časovým limitem pro jednotlivé testy, s pomůckami, které mohou u testů využívat, a dalšími skutečnostmi, které by měli při konání zkoušky očekávat. Tyto základní informace jsou k dispozici na webových stránkách Centra.  

Specifikace požadavků

Specifikace požadavků jsou dokumenty, které jsou určeny pro jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky v rámci přijímacího řízení na střední školy zakončené maturitní zkouškou. Vymezují rozsah požadavků na vědomosti a dovednosti uchazečů (žáků) o příslušné obory vzdělání a vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace, jež jsou vymezeny v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. V testech jednotné přijímací zkoušky se neobjevuje nic nad rámec Specifikací požadavků.  

Testy jednotné přijímací zkoušky

Ilustrační testy a testy z předchozích let konání jednotné přijímací zkoušky jsou ideálními studijními materiály, díky kterým se žáci mohou seznámit s formátem a obsahem zkušební dokumentace, se kterou budou v průběhu zkoušky pracovat. V testovém sešitě se setkají s typy úloh, které se v testech pravidelně objevují, a dozví se, jak správně zapisovat své odpovědi do záznamového archu. V záznamovém archu pro příslušný test si pak mohou zápis odpovědí sami vyzkoušet. Odpovědi žáků je následně možné zkontrolovat v klíči správných řešení, který obsahuje způsob hodnocení jednotlivých úloh.
  Desítky testů jednotné přijímací zkoušky včetně záznamových archů a klíčů správných řešení jsou veřejně dostupné na prijimacky.cermat.cz.  

Testy pro čtyřleté obory vzdělání a nástavbová studia

Testy pro šestiletá gymnázia

Testy pro osmiletá gymnázia